Speciaal Basisonderwijs De Diamant

Sint Martinusstraat 160 2671 GM Naaldwijk

  • Deel van het schoolplein
  • Deel van het schoolplein
  • Klaslokaal
  • Gymzaal van De Diamant loc Sint Martinusstraat

Het team

Toelichting van de school

Enthousiast team, waarvan de leerkrachten naast hun PABO-opleiding de Post-HBO opleiding Master-(S)EN hebben gevolgd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een personeelslid een verzoek tot (ziekte)verlof aanvraagt, zal de directie hierover een besluit nemen.
In eerste instantie zal er intern naar een oplossing gezocht worden. Dat doen we door teamleden te vragen extra te werken, personeel met andere taken in te zetten, e.d. In de meeste gevallen zal dat lukken, door de bereidwilligheid van het eigen personeel.
Als dit niet lukt, gaan we de groep verdelen.
In een uitzonderlijk geval kunnen we de ouders vragen de leerlingen een dagje thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

SBO De Diamant heeft 2 locaties.
Leerlingen worden op een locatie geplaatst en blijven daar gedurende hun schoolcarrière. 
De leerlingen worden in een groep geplaatst, waar ze bij leeftijdgenoten komen. Dat hoeft niet voor allemaal exact dezelfde leeftijd te zijn.
Bij de indeling van de groepen wordt gelet op sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling speelt een rol. In verband met een continue instroom van leerlingen, zal de groepssamenstelling meestal elk schooljaar wijzigen. Leerlingen zitten dus niet hun hele schoolcarrière met dezelfde leerlingen in de groep.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing is een onderdeel van Wereldoriëntatie. Net als aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer, burgerschap en wetenschap en techniek.
Burgerschap  is breed geïntegreerd in ons onderwijs.
Digitale geletterdheid komt aanbod in Wereldoriëntatie en praktische toepassingen tijdens de workshops.
Er worden twee keer per week workshops gegeven door de leerkrachten. Leerlingen mogen zelf een workshop kiezen uit het lesaanbod, dat vooral wordt aangeboden door onze leerkrachten. Leerlingen kunnen hierdoor kennis maken met andere vakgebieden. Tevens hebben zij de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SBO De Diamant is een speciale school voor het basisonderwijs. Zij is de enige SBO school binnen dit samenwerkingsverband.
De Diamant verzorgt het onderwijs voor leerlingen die zodanige behoeften nodig hebben, waaraan binnen de basisondersteuning van de reguliere basisscholen geen adequate onderwijsaanpak meer kan worden geboden om te voldoen aan wat deze leerlingen nodig hebben voor een passende vervolgontwikkeling.Binnen de basisondersteuning van het SBO-onderwijs is een groepsgerichte begeleiding het uitgangspunt.
De leerlingen die De Diamant bezoeken kenmerken zich door één of meerdere ontwikkelingsproblemen. De Diamant is een school voor kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Opvoeding en onderwijs ontwikkelen zich niet vanzelfsprekend.
Het onderwijs op De Diamant moet ertoe bijdragen dat de kinderen zich later zelfstandig kunnen redden en op passend niveau uitstromen naar het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen. Dit doen we door onderwijs te geven dat is afgestemd op de behoeften, mogelijkheden en kenmerken van de leerlingen. Dit vraagt van de leerkracht dat het onderwijs in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht hierop aanpast wordt.
Als school hanteren we een indeling binnen leerroutes als onderwijsconcept om leerlingen zo passend mogelijk binnen hun leerontwikkeling te blijven uitdagen. Daarbinnen besteden we veel aandacht aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van het gevoel van eigenwaarde en het herstellen van het plezier in het schoolse leren. Op deze wijze kunnen de leerlingen zich(zelf) optimaal ontwikkelen, zowel op persoonlijk gebied als op leergebied.
Binnen Passend Onderwijs heeft De Diamant de ambitie om samen met de speciaal onderwijsscholen in de regio te onderzoeken waar en hoe leerlingen met onderwijsbehoeften die meer individuele begeleiding vragen dan vanuit de SBO-basisondersteuning geboden kan worden zich het beste verder kunnen ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling en inrichting wordt ook samenwerking gezocht met niet-onderwijsinstanties , zodat onderwijs-en zorgarrangementen in onderlinge samenhang aangeboden kunnen worden.
Doelgroep:
Leerlingen van 4 -13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften, die vragen om extra ondersteuning welke niet realiseerbaar is binnen de basisondersteuning van de basisscholen van het samenwerkingsverband.
Het betreft specifieke onderwijsbehoeften, voortvloeiend vanuit:
* (beperkte) cognitieve mogelijkheden
* gedragsregulatie
* een leerstoornis
* middelzware spraak-, taal-of communicatieve beperking
* het totale systeem van het kind en zijn omgeving
* een combinatie van bovengenoemd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

SBO De Diamant heeft de ambitie om het inclusief onderwijs in het samenwerkingsverband mede vorm te geven. Mogelijk zullen specialisten daardoor aan de school worden toegevoegd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SBO De Diamant mag pas leerlingen plaatsen als er een Toelaatbaarheidsverklaring voor een kind is afgegeven door het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. VVE is niet mogelijk voor een school voor Speciaal basisonderwijs.

Terug naar boven