Christelijk Nationale Basisschool De Verbindingsweg

Verbindingsweg 2 9581 TH Musselkanaal

Schoolfoto van Christelijk Nationale Basisschool De Verbindingsweg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hebben zes leerlingen de eindtoets van CITO gemaakt.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar wordt tijdens 'meetmomenten' d.m.v. toetsing gekeken naar de resultaten van de leerlingen. Op groepsniveau en/of leerlingniveau worden zo nodig aanpassingen gedaan in het aanbod. De tussenresultaten worden twee keer per jaar geanalyseerd door de intern begeleider en de directie.  Er wordt op schoolniveau een trendanalyse gemaakt. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod op schoolniveau, scholingskeuzes voor leerkrachten en sturing op handelen van leerkrachten. De toetsen voor spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen hebben een signalerende functie. Wij gebruiken daarnaast nog een aantal toetsen voor individuele leerlingen die voor ons een diagnosticerende functie hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We volgen de hele schoolloopbaan van de leerlingen met ons leerlingvolgsysteem. In groep 8 maken de leerlingen een keuze voor het Voortgezet Onderwijs (VO). De schoolkeuze VO is afhankelijk van drie elementen: de capaciteit van een kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. Als school doen wij ons best de leerlingen naar dat schooltype te verwijzen waar hij of zij het best op zijn of haar plaats is. De keuze wordt gebaseerd op de aanleg van het kind, zijn of haar inzet, interesses en de leerhouding. De keuze wordt daarnaast gebaseerd op de plaatsingswijzer waarin de scores van cito vanaf groep 6 zijn meegenomen.De Cito-eindtoets heeft als doel het advies te ondersteunen. Deze toets maakt geen deel uit van het advies van de school. Wanneer de cito-eindtoets hoger uitvalt, kan een keuze overwogen worden. Bij lagere uitval, blijft het advies wat door de leerkrachten is gegeven.

De verwijzingsprocedure gaat als volgt:

- Tijdens de eerste ouderavond van het nieuwe schooljaar wordt in groep (7) 8 meegedeeld dat de open dagen en voorlichtingsavonden er weer aankomen. Email en post wordt zo snel mogelijk doorgestuurd aan ouders, zodat zij zich kunnen voorbereiden.

- Elk jaar wordt er een gezamenlijke informatieavond georganiseerd voor alle ouders van leerlingen van groep 8. Op een van de scholen in de gemeente komen meerdere scholen van het voortgezet onderwijs om informatie te geven over hun locatie. De ouderavond vindt meestal plaats ergens in november.

- De meest scholen van het voortgezet onderwijs houden hun open dagen in januari, zodat ouders en kinderen zich kunnen oriënteren op de keuze van de juiste school. We hangen informatieposters op in de school en de scholen adverteren per mail en brief. Met de leerlingen zullen wij waarschijnlijk één of meerdere scholen bezoeken.

- Vanaf groep 7 wordt er gekeken naar de plaatsingswijzer. Wel vermelden we hierbij dat dit nog geen definitieve richting is. Er kan nog van alles veranderen. Voor sommige kinderen kan het helpend zijn dit ook samen met de leerkracht te bekijken, zo weten ze waar ze aan moeten werken. Op deze manier werken de leerlingen ook zelf aan een doel en zijn zij gemotiveerder. Tijdens de eerste start- en rapportgesprekken van groep 8 worden de plaatsingswijzers nogmaals besproken en wordt een eerste indruk van het niveau afgegeven. In deze gesprekken wordt besproken wat nodig is om het niveau te halen en worden ook de wensen van het kind meegenomen. Na de cito van januari (het tweede meetmoment) worden ouders samen met hun kind uitgenodigd voor het schriftelijke advies wat zij van de school krijgen. Op basis van de werkhouding, doorzettingsvermogen, leerhouding e.d. en daarnaast de scores uit de plaatsingswijzer is het advies tot stand gekomen. Wanneer ouders het met dit advies eens zijn kunnen zij het document ondertekenen. Wanneer zij het er niet mee eens zijn, mogen zij dit ook aangeven en volgt er een nieuw gesprek. Door het advies in januari te geven hebben ouders genoeg tijd om gericht te kijken naar de keuze van de school.

- De plaatsingswijzer wordt ingevuld vanaf groep 6 en laat daarmee de scores zien die van belang zijn voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. De scores in groep 8 tellen het zwaarst mee. De scores helpen bepalen op welk niveau de leerling het beste kan instromen. Toch blijft ook de plaatsingswijzer een instrument. Leerlingen die gespannen raken of ziek zijn in een periode van toetsen, kunnen dan lager scoren dan dat ze daadwerkelijk kunnen. Het uiteindelijke advies is die van de leerkracht zelf en deze onderbouwing kan worden toegevoegd in de plaatsingswijzer.

- In veel gevallen sluiten de leerprestaties, de gedragskenmerken, de werkhouding en het totaalbeeld van onze leerlingen goed bij elkaar aan en is de richting van het schooladvies duidelijk. Om ieder kind een zo objectief en passend mogelijk advies te geven komen wij tot een schooladvies door overleg tussen de leerkracht van groep 7-8, IB en de directie. Tijdens een teamoverleg worden de schooladviezen besproken met de leerkrachten.

- De eind-cito wordt afgenomen in april. In mei volgt de uitslag. Wanneer de score hoger is dan het afgegeven advies, kan er een nieuw gesprek volgen waarin het eerdere advies herzien wordt. Wanneer de score lager uitvalt, blijft het advies van de leerkracht geldig. Als school kiezen we ervoor om het advies van de leerkracht als leidend te laten zijn. De leerkracht(en) werkt het langst met de kinderen en heeft het vertrouwen om een juist niveau af te geven. Sinds 2018 is de papieren eindtoets nog maar op een niveau beschikbaar. Vanaf september 2017 is er een portal waarin scholen zich moeten aanmelden wanneer zij willen deelnemen aan de eindtoets: www.centraleeindtoetspo.nl/portal. Er zijn aanpassingen mogelijk voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking. Er mag tijdverlenging gegeven worden wanneer een leerling speciale behoeften heeft.

- Deelname niet altijd verplicht Sommige leerlingen hoeven de eindtoets niet wettelijk verplicht te maken. Hieronder vallen: leerlingen met een IQ lager dan 75, leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn, meervoudig gehandicapt en vier jaar of korter in Nederland zijn en daardoor de taal niet goed beheersen.

- De ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Dit gebeurt door een aanmeldingsformulier dat bij de leerkracht van groep 8 te verkrijgen is. Dit aanmeldingsformulier wordt bij de leerkracht van groep 8 ingeleverd. De leerkracht van groep 8 stuurt het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport naar de school voor het voortgezet onderwijs. Deze informatie dient vaak ergens halverwege maart te zijn opgestuurd. Leerlingen worden uiterlijk in mei geplaatst door de scholen. Ouders en scholen ontvangen een bericht ter bevestiging van de plaatsing.

- Voor sommige leerlingen is het wenselijk om een warme overdracht te laten plaatsvinden tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Zodra de keuzes van de scholen bekend zijn, neemt de leerkracht van groep 8 contact op met de school van de keuze om een afspraak te maken voor deze overdracht. Voor sommige leerlingen kan het wenselijk zijn om eerder mee te lopen en kennis temaken met de nieuwe school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven