St. Antoniusschool

Floralaan 41 9581 TZ Musselkanaal

Schoolfoto van St. Antoniusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het onderwijs op de St. Antoniusschool is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar in het verleden de methodes centraal stonden, kijken we nu naar de ontwikkeling van de individuele kinderen. Dat heeft ervoor gezorgd dat in die transitie de eindresultaten onder druk hebben gestaan. Echter zien we dat alle kinderen die van de St. Antoniusschool komen het goed doen in het vervolgonderwijs. De adviezen die de kinderen hebben gekregen waren niet altijd in overeenstemming met de resultaten op de eindtoets. De doorontwikkeling van het gepersonaliseerd onderwijs zal de kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen waardoor de resultaten daarmee in overeenstemming komen.

De afgelopen schooljaren zijn de resultaten op de eindtoets sterk verbeterd. We voldoen aan het driejaarlijks gemiddelde op de inspectienorm. Echter zien we dat de resultaten op de eindtoets van het schooljaar 2022-2023 niet overeenkomen met de verwachte resultaten. De Inspectie heeft onze school in november 2021 met een voldoende gewaardeerd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerlingen vanaf groep 3 maken tussentijdse toetsen in januari / februari en mei / juni. Dit zijn de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld van CITO. Vanaf groep 5 kunnen onze leerlingen adaptief getoetst worden, dit betekent dat de leerling op eigen niveau getoetst wordt.

De (tussentijdse) toetsen worden gebruikt om de kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Het geeft de leerkracht informatie over wat een kind beheerst en waar extra aandacht nodig is. 

De resultaten worden op school- en individueel niveau geëvalueerd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die van de St. Antoniusschool komen, hebben een passend schooladvies gekregen. Dit blijkt uit de doorstroom in het jaar daarna. De contacten met de scholen van vervolgonderwijs zijn goed. Er is persoonlijk contact bij de overdracht van het primair naar het voortgezet onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft onze school in november 2021 met een voldoende gewaardeerd.

Terug naar boven