Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Zandtangerweg 29 9584 AL Mussel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken we als eindtoets de DIA toets. Deze eindtoets wordt digitaal afgenomen. Dit afnemen gebeurt in één dagdeel. De uitslag is een aantal dagen later bekend. In november nemen we in proeftoets af. Op deze manier hebben de kinderen kunnen ervaren hoe de eindtoets in elkaar steekt, daarnaast kunnen wij met de uitslag zien welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen volgen we op meerdere manieren: observatie, correctiewerk, toetsen uit de methode en methode-onafhankelijke toetsen van Cito. Deze toetsen worden naast de methodegebonden toetsen afgenomen. Ook correctiewerk geeft veel informatie over de verwerking van de leerstof. De scores van deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen en gedurende de gehele schoolperiode gevolgd en digitaal bewaard. Door vroegtijdige signalering kunnen wij op tijd ons leerstofaanbod aanpassen aan de groep of een individuele leerling. Een leerling kan best een eigen programma hebben en dan toch goed in de groep meedraaien en zich daar fijn bij voelen. Aangezien de cijfers ook iets zeggen over het groepsniveau, gebruiken we de gegevens om te kijken hoe onze school scoort. We doen dit na de afname van de toetsen in februari en juli. Een school met leerlingen als die van ons, moet een bepaalde vaardigheidsscore kunnen halen op groepsniveau. We hebben een aantal normen/doelen daarvoor opgesteld. Per Cito-ronde kijken we of we de doelen hebben gehaald. We kijken daarbij wat goed is gegaan, wat we willen voortzetten en we kijken ook naar wat beter zou kunnen. Verder geldt wat ons betreft dat Cito-toetsen momentopnamen blijven die naast het andere werk van de leerlingen gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met de Plaatsingswijzer, hierin houden we de Cito scores van groep 6, 7 en 8 bij.

Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies mee. Dit advies wordt door de leerkracht met de leerling besproken. Naast de gegevens van de plaatsingswijzer kijken we naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de  belangstelling (motivatie),  zelfstandigheid (werkhouding),  reflectie,  huiswerkattitude,  onderwijsondersteunende opstelling thuis,  veerkracht bij moeilijkheden en algemene kennis van de leerling. 

Met dit advies heeft u alvast richting om te gaan kijken op de open dagen van de verschillende voorgezet onderwijs scholen. 

Wanneer uw kind in groep 8 zit krijgt het in februari van ons het definitieve advies. Wanneer dit advies afwijkt van het voorlopige advies wordt u uitgenodigd voor een gesprek hierover. Natuurlijk bent u ten alle tijde van harte welkom wanneer u bij een niet afwijkend advies toch graag met ons in gesprek wilt. De leerkracht zal ook in groep 8 individueel met elke leerling het advies bespreken.

In mei nemen we de DIA eindtoets bij de leerlingen van groep 8 af. Mocht de uitslag daarvan hoger zijn dan het advies van februari dan nemen we altijd contact met u op. Dit om te kijken of het nodig is het advies naar boven bij te stellen. We vinden het belangrijk dat ouders, leerling en school het eens zijn over het uiteindelijke advies omdat ons advies bindend is voor de voortgezet onderwijs school van uw keus. Valt de score van de DIA eindtoets lager uit dan het advies van februari dan zijn hier geen consequenties aan verbonden voor uw kind. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast de uitkomsten van de gegevens van de inspectie hebben we in 2019 en audit laten uitvoeren binnen onze school. Met de uitkomsten hiervan hebben we een duidelijk beeld waar we de komende jaren aan willen gaan werken. Dit vindt u terug in het jaarplan van onze school. Accenten liggen op het verbeteren van instructievaardigheden in combinatie met het invoeren van nieuwe methodes voor rekenen en technisch lezen. 

Terug naar boven