Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Zandtangerweg 29 9584 AL Mussel

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op de Zandtange

Het team

Toelichting van de school

Ons team telt leerkrachten van verschillende leeftijden. We hebben twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers in dienst. Naast leerkrachten hebben we een onderwijsassistent, een dagdeel een administratief medewerker en een dag een conciërge in dienst. 

Tevens zijn een logopedist en een kinderfysiotherapeut wekelijks bij ons op school om kinderen extra te ondersteunen. Mocht inzet van hen nodig zijn dan gaat dit altijd via ouders. De leerkracht neemt dan contact met u op.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft zullen we altijd eerst proberen dit intern op te lossen. Wanneer er voor een groep twee leerkrachten staan zullen we eerst proberen de duo-partner in te zetten. Lukt dit niet dan kunnen we als onderdeel van Scholengroep Perspectief een beroep doen op het vervangingsfonds. Ook kan het voorkomen dat een ander teamlid die dag extra kan en wil werken en de afwezige leerkracht vervangt. 

Gezien het lerarentekort komt het helaas ook voor dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. In dat geval is de betreffende groep vrij. We doen ons best u zo ver mogelijk van te voren daarvan op de hoogte te stellen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we naast een Intern Begeleider ook leerkrachten die gespecialiseerd zijn op een bepaald vakgebied. Op dit moment hebben we binnen onze school een taalcoördinator, een rekencoördinator, een gedragsdeskundige en een hoogbegaafdheidsspecialist. We hebben dus veel expertise in huis die we kunnen in zetten om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk vorm te geven en om het welzijn van uw kind goed te kunnen monitoren. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij groep 1 en 2 zijn de vakken niet zo strak te scheiden. De verschillende ontwikkelingsgebieden zoals taal, reken, zintuigelijke, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling zitten verweven in het totale aanbod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het maken van de te besteden tijd aan de vakken is gekeken naar wat de groep nodig heeft. Aan de hand van de groepsplannen is bepaald hoeveel tijd er voor elk vak weggezet is. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle scholen hebben afgesproken welke ondersteuning op elke school in elk geval geboden wordt, de zgn. basisondersteuning. Daarnaast bieden scholen ook extra ondersteuning. Dit kan per school echter verschillen. Elke school heeft dit vastgelegd in het zgn. Schoolondersteuningsprofiel. Als wij niet (meer) weten hoe we aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind moeten voldoen, dan wordt het Steunpunt Passend Onderwijs ingeschakeld. Deze deskundigen helpen ons om andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart te brengen en deze uit te voeren. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten deze extra interventies ook onvoldoende resultaat opleveren of als wij niet in staat zijn om deze begeleiding te bieden, dan gaan we samen met u zoeken naar een andere, beter passende plek. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. 

Terug naar boven