Basisschool Ondersteboven

Hagendoornweg 2 6237 NP Moorveld

Schoolfoto van Basisschool Ondersteboven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afname van de eindtoets is in schooljaar 2029-2020 wegens de coronamaatregelen komen te vervallen.

Normaliter gebruiken wij 'Route 8' als eindtoets (www.route8.nl). ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts enkele klokuren. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Iedere leerling doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt de leerling nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt prettig voor de leerlingen en is zo min mogelijk belastend.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij willen graag de ontwikkeling die leerlingen doormaken volgen, hiervoor neemt onze school regelmatig toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

De tussenresultaten worden gemeten middels Cito-toetsen. Daarnaast vinden er na een instructieblok methode gebonden toetsen plaats. Op basis van de resultaten wordt gekeken voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht behoeft. Dit wordt verwerkt in de planning van de groep, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Ook kan het zijn dan leerlingen bepaalde instructies niet hoeven te volgen vanwege de goede resultaten. Het betreft dan herhaalde instructie. Nieuwe instructie vinden wij voor alle leerlingen belangrijk. Ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Cito-toetsen wordt tweemaal per jaar afgenomen. Deze toets laat zien wat het beheersingsniveau is. Door de resultaten te analyseren achterhaalt de leerkracht waar bepaalde hiaten zitten bij de groep of bij de leerling. Hier past de leerkracht de instructie en onderwijstijd op aan.

De resultaten worden tevens besproken met de intern begeleider. Resultaten kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek en extra inzet van specialisme. Ouders worden hierbij betrokken. De Cito-toetsen die het afgelopen jaar zijn afgenomen zijn:

 • Taal voor kleuters (groep 1 en 2)
 • rekenen voor kleuters (groep 1 en 2)
 • Rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8)
 • begrijpend lezen (groep 3 t/m 8)
 • Spelling (groep 3 t/m 8)
 • technisch lezen (DMT) (groep 3 t/m 8)

Uit analyse van de M(idden)-afname 2019-2020 is gebleken dat  er vier zorgsignalen zijn: rekenen groep 3, technisch lezen in groep 4, spelling in groep 6 en begrijpend lezen in groep 7. Door de corona-periode zijn de ingezette interventies niet niet uitgevoerd geworden. Hierdoor zal er aan het begin van schooljaar 2020-2021 een extra impuls gegeven worden voor de vakgebieden waarvoor een zorgsignaal is afgegeven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de totstandkoming van het (voorlopig) schooladvies volgen wij het volgende tijdspad:

 1. juni groep 6: eerste voorlopig advies
 2. juni groep 7: voorlopig advies
 3. voor 1 maart groep 8: definitief advies
 4. n.a.v. de resultaten van de Route 8-eindtoets kan het advies heroverwogen worden en één half niveau naar boven bijgesteld worden.

Het (voorlopig)advies wordt gebaseerd op een veelheid van diverse data. We baseren het advies op basis van de volgende gegevens:

 • Cito-LOVS  (begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, DMT en spelling (in volgorde van belangrijkheid))
 • Sociaal leerlingvolgsysteem (KiVa-monitor)
 • Methodegebonden toetsen.
 • Mogelijke diagnoses
 • Leerling-besprekingen
 • observaties (zelfstandigheid, taakaanpak)
 • (huis)werkhouding
 • Adit (indien afgenomen in groep 6 of 7)

Ouders kunnen bezwaar indienen mochten ze het niet met het (voorlopig) advies eens zijn volgens de in deze schoolgids omschreven bezwaarprocedure.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van de school zijn van dien aard dat ze een zgn. 'basisarrangement' heeft. Een school krijgt een basisarrangement als de onderwijsinspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie kent dat toe na een bezoek aan de school (minstens 1x per 4 jaar) en jaarlijks na het bekijken van de eindtoetsgegevens en alle resultaten op de tussentijdse toetsen.

Terug naar boven