Basisschool Ondersteboven

Hagendoornweg 2 6237 NP Moorveld

Schoolfoto van Basisschool Ondersteboven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afname van de eindtoets is in schooljaar 2029-2020 wegens de coronamaatregelen komen te vervallen.

Normaliter gebruiken wij 'Route 8' als eindtoets (www.route8.nl). ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts enkele klokuren. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Iedere leerling doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt de leerling nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt prettig voor de leerlingen en is zo min mogelijk belastend.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij willen graag de ontwikkeling die leerlingen doormaken volgen, hiervoor neemt onze school regelmatig toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

De tussenresultaten worden gemeten middels Cito-toetsen. Daarnaast vinden er na een instructieblok methode gebonden toetsen plaats. Op basis van de resultaten wordt gekeken voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht behoeft. Dit wordt verwerkt in de planning van de groep, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Ook kan het zijn dan leerlingen bepaalde instructies niet hoeven te volgen vanwege de goede resultaten. Het betreft dan herhaalde instructie. Nieuwe instructie vinden wij voor alle leerlingen belangrijk. Ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Cito-toetsen wordt tweemaal per jaar afgenomen. Deze toets laat zien wat het beheersingsniveau is. Door de resultaten te analyseren achterhaalt de leerkracht waar bepaalde hiaten zitten bij de groep of bij de leerling. Hier past de leerkracht de instructie en onderwijstijd op aan.

De resultaten worden tevens besproken met de intern begeleider. Resultaten kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek en extra inzet van specialisme. Ouders worden hierbij betrokken. De Cito-toetsen die het afgelopen jaar zijn afgenomen zijn:

 • Taal voor kleuters (groep 1 en 2)
 • rekenen voor kleuters (groep 1 en 2)
 • Rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8)
 • begrijpend lezen (groep 3 t/m 8)
 • Spelling (groep 3 t/m 8)
 • technisch lezen (DMT) (groep 3 t/m 8)

Uit analyse van de M(idden)-afname 2019-2020 is gebleken dat  er vier zorgsignalen zijn: rekenen groep 3, technisch lezen in groep 4, spelling in groep 6 en begrijpend lezen in groep 7. Door de corona-periode zijn de ingezette interventies niet niet uitgevoerd geworden. Hierdoor zal er aan het begin van schooljaar 2020-2021 een extra impuls gegeven worden voor de vakgebieden waarvoor een zorgsignaal is afgegeven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de totstandkoming van het (voorlopig) schooladvies volgen wij het volgende tijdspad:

 1. juni groep 6: eerste voorlopig advies
 2. juni groep 7: voorlopig advies
 3. voor 1 maart groep 8: definitief advies
 4. n.a.v. de resultaten van de Route 8-eindtoets kan het advies heroverwogen worden en één half niveau naar boven bijgesteld worden.

Het (voorlopig)advies wordt gebaseerd op een veelheid van diverse data. We baseren het advies op basis van de volgende gegevens:

 • Cito-LOVS  (begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, DMT en spelling (in volgorde van belangrijkheid))
 • Sociaal leerlingvolgsysteem (KiVa-monitor)
 • Methodegebonden toetsen.
 • Mogelijke diagnoses
 • Leerling-besprekingen
 • observaties (zelfstandigheid, taakaanpak)
 • (huis)werkhouding
 • Adit (indien afgenomen in groep 6 of 7)

Ouders kunnen bezwaar indienen mochten ze het niet met het (voorlopig) advies eens zijn volgens de in deze schoolgids omschreven bezwaarprocedure.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het op school vanzelfsprekend dat er verschillen tussen leerlingen zijn. In de benadering van onze leerlingen houden we hier rekening mee. Dit betekent dat de leerkrachten pedagogische kwaliteiten moeten bezitten.

Zij scheppen in hun groep een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd en gestimuleerd worden. De pedagogische kwaliteiten van onze leerkrachten zijn essentieel voor het op gang brengen van leer- en ontwikkelingsprocessen bij onze kinderen. In ons onderwijs stellen wij de behoeftes van onze leerlingen voorop. De pedagogische kwaliteiten van de leerkracht worden zichtbaar in de wijze waarop de interactie tussen leerlingen en leerkrachten gestalte krijgt.

Ieder kind heeft de behoefte om gewaardeerd en geaccepteerd te worden (relatie). We geven onze leerlingen zoveel vertrouwen dat ze veel dingen aan durven te pakken (competentie). We leren kinderen zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en zichzelf te kunnen en mogen zijn (autonomie). We spreken van pedagogische afstemming wanneer de leerkracht er in slaagt onderwijs te geven dat aansluit bij deze behoeftes en past bij de ontwikkelingskenmerken van de kinderen. Tegelijkertijd houdt de leerkracht rekening met de eigen manier waarop, en het eigen tempo waarin, kinderen zich ontwikkelen. De leerkracht stemt zijn interacties af op het kind dat hij voor zich heeft. Hij probeert zich te verplaatsen in de situatie van het kind. Samen zorgen de leerkrachten ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om een goede start te maken met het leren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Open en veilig schoolklimaat
 • welbevinden
 • respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van de school zijn van dien aard dat ze een zgn. 'basisarrangement' heeft. Een school krijgt een basisarrangement als de onderwijsinspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie kent dat toe na een bezoek aan de school (minstens 1x per 4 jaar) en jaarlijks na het bekijken van de eindtoetsgegevens en alle resultaten op de tussentijdse toetsen.

Terug naar boven