Basisschool Ondersteboven

Hagendoornweg 2 6237 NP Moorveld

Schoolfoto van Basisschool Ondersteboven

Het team

Toelichting van de school

Het team van Basisschool Ondersteboven bestaat uit de volgende functies:

 • Directeur
 • Intern begeleider
 • Leerkrachten
 • Onderwijs Ondersteuners
 • Vakleerkrachten gym en muziek
 • Vrijwilligers

Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een schoolkalender met daarin de namen van de leerkrachten en ondersteuners per groep. Bij tussentijdse instroom ontvangen ouders de schoolkalender bij aanvang van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms moeten leerkrachten nascholingscursussen volgen, hebben ze een dag buitengewoon verlof, of zijn ze noodgedwongen met ziekteverlof. 

Procedure bij afwezigheid van leerkracht

Om een en ander transparant te organiseren hanteren we onderstaand protocol.

Procedure bij afwezigheid van leerkracht

Wanneer intern niemand beschikbaar is, treden onderstaande afspraken in werking:

 1. De leerlingen van de groep zonder leerkracht worden de eerste dag opgevangen op school door ze bijv. te verdelen over de andere groepen. Deze oplossing is enkel voor de eerste dag. Ouders van de desbetreffende groep worden geïnformeerd over de afwezigheid van de leerkracht. In de loop van deze dag ontvangen de ouders een tweede bericht waarin kan worden aangegeven dat deze groep leerlingen volgende dag thuis zullen moeten blijven.De inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gesteld.
 2. Leerlingen worden niet langer dan één dag naar huis gestuurd. Volgens een roulatiesysteem worden er steeds andere groepen naar huis gestuurd. Ouders van de betrokken leerlingen worden steeds een dag van te voren geïnformeerd. Alleen in uiterste noodzaak handelen we hiernaar! Leerlingen die op de bewuste dag thuis echt niet opgevangen kunnen worden door ouders, verzorgers, komen naar school. Ze sluiten dan aan bij een andere groep.

Deze werkwijze wordt door alle scholen binnen stichting INNOVO gehanteerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school stimuleert veelvuldig overleg tussen leerkracht en leerling. Opdrachten worden nooit zomaar gegeven, regels worden nooit zomaar gesteld. De leerkracht maakt steeds het doel duidelijk. Binnen het leerjaar worden kinderen uitgedaagd om ook eigen ontwikkelingsdoelen te stellen. Daarbij worden ze door de leerkrachten begeleid. De leerlingen krijgen instructie en verwerking op  niveau aangeboden.

Kinderen mogen elkaar in bepaalde situaties helpen, zijn echter nooit elkaars concurrenten. Fouten maken mag en vormt een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Niet alleen het eindresultaat is belangrijk, maar ook de wijze waarop dit tot stand is gekomen (proces). Met bij voorkeur belonen van gewenst gedrag maar wanneer nodig ook straffen van ongewenst gedrag geven we de leerlingen feedback over hun handelen. Straf volgt, waar mogelijk, onmiddellijk op een voorval en heeft daar bij voorkeur verband mee.  

Door bij toerbeurt allerlei taken uit te voeren, leren kinderen verantwoordelijkheid dragen. Discriminatie, in welke vorm dan ook, wordt bestreden. Aan het voorkomen van pesten wordt in elke groep aandacht besteed. 

Naarst (vak)leerkrachten zijn er op school ook twee onderwijsondersteuners. Verder bezoeken regelmatig stagiaires onze school. Dit zijn stagiaires Onderwijsassistent of (oud) leerlingen uit het vo die hun maatschappelijke stage op onze school invullen.

De leerlingen zijn verdeeld over vier groepen:

 • groep 1/2
 • groep 3/4
 • groep 5/6 
 • groep 7/8 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dagelijks wordt gestart vanuit een kring waarin de taal en/of rekenactiviteiten worden aangeboden. Binnen deze kringactiviteiten wordt er ook aandacht besteed aan wereldoriëntatie.

Beweging is van zeer groot belang in de ontwikkeling van jonge kinderen. Vandaar dat er iedere dag minimaal één bewegingsmoment is. Dit moment kan bestaan uit bewegingslessen, maar ook buitenspelen of kleuterdans maken hier onderdeel van uit. Een dag per week wordt het beweegmoment verzorgd door de vakleerkracht beweging.

Uniek voor basisschool Ondersteboven is dat we vanaf groep 1 al de Engelse taal aanbieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De aangegeven uren geven een indicatie van de leertijd. Wanneer blijkt dat een bepaald vakgebied extra aandacht behoeft, wordt er leertijd toegevoegd en wordt een weloverwogen keuze gemaakt waar deze lestijd in mindering wordt gebracht.

Wereldoriëntatie bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer.

Meer informatie kunt u vinden via https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html en https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het knooppunt rondom de zorg is ingericht en werkt naar behoren. Op vraag sluiten de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk en/of iemand van het sociale team van de gemeente Meerssen aan bij het overleg. Bij dit overleg zijn verder de ouder(s) betrokken, de leerkracht en de interne begeleider van de school. Bij een specifieke ondersteuningsvraag, sluiten mensen aan met de gevraagde expertise.

De specialisten aanwezig op school (taal/lezen, jonge kind, gedrag) krijgen meer ruimte om op basis van collegiale consultatie andere collega's te helpen bij specifieke zorgvraagstukken of het opstellen/ontwikkelen van beleid. Hierdoor zal op meerdere gebieden de zorgketen gesloten worden.

Niveaus van Zorg

 • Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep   
 • Niveau 2: Extra zorg in de groep   
 • Niveau 3: Speciale zorg op zorgniveau door interne deskundigen en in de vorm van consultatie door externe deskundigen   
 • Niveau 4: Speciale zorg in de vorm van coaching/begeleiding   
 • Niveau 5: Plaatsing SBO/SO

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2021/2022 hebben wij als team scholing gevolgd rondom meer- en hoogbegaafdheid. Onze ambititie is om niet alleen te differentiëren in aanbod maar ook in aanpak. Niet elk kind heeft immers de zelfde leerstijl. Door formatief te handelen en tijdig feedback te organiseren op het geleerde en de manier waarop, hopen wij in de toekomst nog beter in staat te zijn alle kinderen het meest passende onderwijs aan te bieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal Pinokkio is vier ochtenden per week geopend in ons schoolgebouw (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) van 8.45 tot 12.30 uur). Deze peuterspeelzaal maakt deel uit van stichting Spelenderwijs (www.spelenderwijs.nl). De gehanteerde thema's sluiten aan bij de thema's zoals deze worden toegepast in groep 1/2. Daarbij is er een warme overdracht van leerlingen wanneer deze doorstromen van de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs. De leerkracht van onze school heeft regelmatig overleg met de leidsters van de peuterspeelzaal.

Vanaf schooljaar 2018-2019 de VVE aanpak zoals deze door de Gemeente Meerssen is opgesteld. Het gemeentelijk beleidsplan is in het schooljaar 2020-2021 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld voor de komende 3 schooljaren. De visie VVE rust op drie pijlers:   

1. VVE gezamenlijke visie. 

De medewerkers van de peuteropvang en de teamleden van groep 1/2 hebben een gezamenlijke visie vastgesteld met als uitgangspunt dat VVE een goed educatief aanbod voor alle kinderen is.

2. Doorgaande lijnen vroegtijdige onderkenning en begeleiding van kinderen.

Dat betekent dat de doorgaande lijnen van het kindvolgsysteem van de peuteropvang en het leerlingvolgsysteem van de school in kaart worden gebracht en op hoofdlijnen worden afspraken gemaakt hoe de doorgaande lijn gerealiseerd wordt.

3. Ouderbetrokkenheid.

Er is een procedure voor de intake van kinderen o.a. met een VVE-indicatie, waarbij de ouderbetrokkenheid op de agenda van de intake staat. De warme overdracht is in een protocol vastgelegd.

Terug naar boven