Adalbert Basisschool

Koningin Julianastraat 5 A 6585 XP Mook

  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool
  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool
  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool
  • Schoolfoto van Adalbert Basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school houdt zorgvuldig bij welke ontwikkeling kinderen doormaken en welke prestaties zij behalen. Aan het eind van groep acht nemen alle leerlingen deel aan de IEP Eindtoets. De bedoeling van deze toets is bij te dragen aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Uit een toets valt echter niet af te leiden of het maximale uit de mogelijkheden van kinderen is gehaald. Misschien heeft een kind met minder capaciteiten met een lagere score een topprestatie geleverd. De gemiddelde standaardscore van onze school is, zowel in vergelijking met alle deelnemende scholen, als in vergelijking met deelnemende scholen die op het punt van de leerlinggewichten overeenkomen met onze school, meestal hoger dan of op het landelijk gemiddelde.

N.B. Door COVID-19 is er in het schooljaar 2019-2020 landelijk geen Eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten zijn voor de Adalbert een belangrijke indicator of er voldoende cognitieve ontwikkeling is bij de leerlingen. Naast de methodegebonden toetsen worden tweemaal per jaar toetsen van een onafhankelijk leerlingvolgsysteem afgenomen. Deze data worden in een diepte- en trendanalyse opgenomen en met hele team geanalyseerd. Bevindingen worden gezien, conclusies getrokken en de nodige acties uitgezet. Belangrijk hierbij is om de juiste instructie af te kunnen stemmen op de behoefte van de groep of het individuele kind. Maar ook wordt daarin meegenomen of we de juiste methodieken hanteren en de juiste didactische vaardigheden ingezet worden. Zo wordt ook jaarlijks de schoolontwikkeling in zijn algeheel met het team geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Adalbert heeft een goed contact met de scholen van het Voortgezet Onderwijs (VO). De school gaat voor een zogenaamde "warme overdracht"; de docent van groep 8 bespreekt met de docent/mentor van het VO de leerlingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Een belangrijk onderdeel voor een zo soepel mogelijke overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Gedurende het schooljaar is er met de meeste VO-scholen nog een terugkoppelmoment over hóe de overstap is verlopen en het met de oud-leerling gaat. Ook in de jaren erna wordt de oud-leerling gevolgd. Klopt het gegeven advies met de schoolloopbaan in het VO van de leerling? Heeft de basisschool het juiste advies gegeven of zijn er andere oorzaken die een afwijkende schoolloopbaan laat zien? Het schooladvies dat de Adalbert geeft, klopt in het algemeen met de werkelijke situatie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven