Basisschool De Hovenier

Sportlaan 7 6065 AJ Montfort

  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De aard en wijze van vervanging van het personeel is opgenomen in de algemene schoolgids Wegwijs maken volgen Swalm & Roer hoofdstuk 15.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 Op onze school werken we bij veel vakgebieden structureel in 3 niveau's:

- leerlingen krijgen extra tijd en meer instructie van de leerkracht

- leerlingen krijgen de basisinstructie en kunnen daarna zelfstandig aan het werk

- leerlingen krijgen minimale instructie en werken veel zelfstandig.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen wordt zo evenredig mogelijk tijd besteed aan de diverse vakgebieden als Lezen, Taal en Rekenen, waarbij naast de aandacht voor de wereldoriënterende vakken ook het creatieve niet uit het oog verloren wordt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door schoolleiding, het team en bestuur. Tevens zijn we met de scholen van stichting Swalm en Roer aan de slag gegaan om vanuit collegiale consultatie bij elkaar in de keuken te kijken.  

In dit profiel vindt u welk aanbod van onderwijs, zorg en ondersteuning wij kunnen bieden aan onze leerlingen (met speciale onderwijsbehoeften), waar we intern grenzen ervaren en met welke externe zorg we deze grenzen verleggen. Verder willen we in dit document aangeven hoe we passend onderwijs verder willen optimaliseren.

We willen er samen zorg voor dragen dat ieder kind een passende plek krijgt!


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen school volgen op dit moment leerkrachten de volgende specialisaties om leerlingen nog beter te begeleiden:

Specialist jonge kind;

Specialist begeleiden: 2 leerkrachten.

Verder is het doel om een gediplomeerde reken- en een taalcoördinator op te leiden die een initiërende rol krijgen bij de ontwikkeling van het reken- en taalonderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken de kinderen spelenderwijs aan hun ontwikkeling. Er wordt themagericht gewerkt, waarbij het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt verkend en beleefd. Binnen een thema spelen de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling, de taalontwikkeling en de rekenontwikkeling een belangrijke rol. Bij de activiteiten wordt gebruik gemaakt van de methode “Kleuteruniversiteit” als bronnenboek. Daarnaast worden voor het rekenonderwijs activiteiten van de methode “Met sprongen vooruit” ingezet. De activiteiten vinden plaats in de grote groep, maar ook in kleine groepjes. De leerkrachten bekijken steeds wat het ontwikkelingsniveau van het kind is. Vanuit dit beeld sluiten ze het lesaanbod aan bij de kennis van het kind, zodat het kind succeservaringen op kan doen en een stapje in zijn ontwikkeling kan zetten. Deze ontwikkelingsstappen worden in hun eigen portfolio genoteerd. De kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig en in groepjes het thema te verkennen. We willen de kinderen actief bij hun leerproces betrekken en ze leren hun eigen leerproces aan te sturen. De manier waarop kinderen leren (het leerproces) vinden we net zo belangrijk als het resultaat.

Terug naar boven