Graaf Jan van Montfoort

G van Damstraat 83 C 3417 WD Montfoort

Schoolfoto van Graaf Jan van Montfoort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In onderstaand document vindt u de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs van de afgelopen 5 jaar. 

Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school vinden wij het belangrijk dat ieder kind de begeleiding krijgt, die hij/zij nodig heeft. Om de ontwikkeling van ieder kind optimaal te volgen heeft de school een leerlingvolgsysteem voor lezen, spelling, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling. De gegevens van deze toetsen geven, samen met de ervaringen van de leerkracht met het kind, een betrouwbaar beeld van het functioneren van het kind in de klas. Drie keer per jaar worden leerlingbesprekingen gehouden, waarin deze toetsen en ervaringen worden besproken. De leerlingen van een groep worden besproken met de leerkracht, de directeur, de IB-er en de RT-er. Het resultaat van deze bespreking kan zijn dat een kind behoefte heeft aan uitbreiding van de zorg. 

Toetsen uit de toetskalender:

 • de AVI-toetsen waarmee we de vorderingen in het technisch lezen meten;
 • Drie Minuten Toets van Cito voor technisch lezen;
 • Cito begrijpend lezen 4 t/m 8;
 • Cito rekenen 3 t/m 7;
 • Cito spelling 4 t/m 8;
 • Cito werkwoordspelling groep 7 en 8
 • Cito studievaardigheden groep 7 en 8
 • de Cito-eindtoets.

De leerkrachten analyseren de toetsresultaten van hun groep. Tijdens een studiedag worden de resultaten in het team bekeken en besproken. Op basis van de resultaten wordt  een groepsoverzicht en een groepsplan gemaakt met daarin de stimulerende en belemmerende factoren voor de individuele  kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid en structuur vinden wij belangrijk voor de kinderen. Die hebben een positieve invloed op de schoolprestaties.

De Vreedzame School

Wij werken met het concept De Vreedzame School. In een veilige omgeving ontwikkelt uw kind zich het beste en daar werken wij samen met de ouders aan. De Vreedzame School biedt een duidelijke structuur en hanteert begrijpelijke regels:

 1. Iedereen hoort erbij.
 2. Wij zorgen ervoor dat iedereen goed kan spelen en werken.
 3. Wij zorgen goed voor het materiaal van onszelf en van anderen.
 4. Wij gaan vriendelijk met elkaar om, zodat iedereen zich veilig voelt.
 5. Klikken mag als je pesten zag.
 6. Motiveren en belonen
 7. Rust en structuur

Wij werken met beloning van goed gedrag, bieden duidelijke regels, maken afspraken en sturen bij waar nodig. De kinderen worden gemotiveerd, er wordt een prettige werksfeer gecreëerd en onze school biedt rust en structuur.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Betrokkenheid
 • Openheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven