KBs De Heeswijk

Jonker Fransstraat 1a 3417 AV Montfoort

  • Onlangs vierde de school haar 50jarig jubileum!
  • Ontdekochtend onderbouw met hulpouders!
  • Leren programmeren!
  • In ons onderwijs worden deze symbolen gehanteerd.
  • De leerlingen ontwikkelen leesplezier!

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar werken wij met een enthousiast team van 20 personen samen aan goed onderwijs. Ons team is divers van samenstelling: ervaren en nieuwe collega's, mannen en vrouwen, fulltime en parttime. De locatie-directeur heeft de dagelijkse leiding.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een leerkracht, wordt er altijd eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de invalpool. We proberen altijd eerst een “bekende” leerkracht te vinden die de groep al kent. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Ook kunnen er in geval van nood groepen worden samengevoegd. Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen. Indien we echt geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:
·         De groep zelf wordt opgesplitst.
·         Er worden groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrij-geroosterd om de groep van de zieke leerkracht op te vangen.
·         De leerlingen van een andere groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven groepen.
·         vervolgens worden volgens een rooster de leerlingen een dag naar huis gestuurd. Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen, die de volgende dag geen school zullen hebben, bericht waarin dit gemeld wordt. Indien al te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd. Er wordt nauwkeurig bijgehouden welke groep wanneer naar huis is gestuurd. De directie zal per situatie en zo evenwichtig mogelijk, bepalen voor welke oplossing gekozen wordt. Met het grote tekort aan personeel, worden wij steeds vaker gedwongen om passende maatregelen te nemen. Wij zijn bewust van het feit dat dit niet altijd ideale oplossingen zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem (zie pagina 7), daarnaast wordt er groepsdoorbrekend gewerkt bij 4 x Wijzer.  In schooljaar 2020-2021 zullen twee kleine groepen 4 intensief samenwerken en waar mogelijk groepsdoorbrekend werken.

Groep 1/2  

In groep 1/2 wordt op een speelse manier gewerkt aan een aantal vaardigheden die kinderen nodig hebben in hun verdere schoolloopbaan. Alle activiteiten in de groep zijn gekoppeld aan een thema en zijn erop gericht basisvaardigheden te ontwikkelen. Thematisch werken geeft een duidelijke context voor alles wat kleuters leren in een periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- zich thuis voelen

- leren samenspelen en samenwerken

- vrijuit spreken met elkaar, gevoelens leren uiten

- zelfstandig leren handelen, actief zijn en initiatief nemen, problemen oplossen

- voorbereidende taal- en rekenactiviteiten, motorische activiteiten

Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 leren de kinderen bepaalde vakgebieden aan. Vakken als bijvoorbeeld lezen, rekenen, taal/spelling, wereldoriëntatie, expressie en bewegingsonderwijs.

KNAP

We gaan uit van de gedachte dat elk kind een eigen manier van leren heeft. Dit hebben wij op onze school omgedoopt tot KNAP-zijn: elk kind is op zijn eigen manier KNAP.

We onderscheiden 8 vormen van KNAP:

- denkknap: deze kinderen ordenen graag informatie, denken kritisch, redeneren logisch.

- samenknap: deze kinderen leren het beste als ze kunnen samenwerken en delen.

- zelfknap: deze kinderen werken het liefst alleen, profiteren van reflecteren en denktijd.

- taalknap: deze kinderen leren het beste door te lezen, te luisteren naar een verbale uitleg, te schrijven en te discussiëren.

- muziekknap: deze kinderen leren het beste met muziek op de achtergrond en als ze leerstof verwerken in muziek.

- beweegknap: deze kinderen leren het beste als ze bewegingen kunnen maken, materiaal kunnen voelen en praktisch bezig kunnen zijn.

- natuurknap: deze kinderen leren het beste door werkstukken en presentaties te maken, door excursies en door te analyseren, classificeren en rubriceren.

-beeldknap: deze kinderen leren het beste door het te zien, zoals het gebruikmaken van tabellen, kleuren, films en foto's.

We houden bij het aanbieden van de lesstof rekening met de verschillende vormen van KNAP, onder andere door een variatie van verschillende (coöperatieve) werkvormen aan te bieden. De kinderen worden aan de ene kant gesterkt in hun eigen vorm van KNAP en aan de andere kant geprikkeld om ook andere manieren van KNAP te ervaren. Dit draagt bij aan het zelfbeeld  en verrijkt de manier van leren. Bovendien bevordert het de acceptatie van verschillen tussen kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze vakvormingsgebieden worden naar inzicht van de leerkracht bepaald. Dit betekent dat tegelijkertijd meerdere leerlingen aan verschillende vakvormingsgebieden werken. Het is dus niet gepast en zeker niet wenselijk dat via een strak tijdrooster de leerlingen klassikaal onderwijs krijgen aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat is Onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. In hun basisschoolperiode krijgen leerlingen minstens 7520 uur les. In schooljaar 2020-2021 gaan alle leerlingen van KBs De Heeswijk 952.5 uur naar school. 

Onze vakvormingsgebieden worden naar inzicht van de leerkracht bepaald. Dit betekent dat tegelijkertijd meerdere leerlingen aan verschillende vakvormingsgebieden kunnen werken. Het is dus niet gepast en zeker niet wenselijk dat via een strak tijdrooster de leerlingen klassikaal onderwijs krijgen aangeboden.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school geeft in principe onderwijs aan leerlingen uit onze wijk/buurt. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn met hun specifieke onderwijsbehoeften. Als wij daar zelf niet genoeg aan kunnen voldoen, kunnen we hulp aanvragen bij ons Samenwerkingsverband Passenderwijs. Echter kennen wij ook onze grenzen, waarbij we eerlijk moeten toegeven dat we bepaalde hulpvragen niet, of niet voldoende op onze school kunnen beantwoorden.

Onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Passenderwijs. In dit ondersteuningsplan heeft onze school vastgelegd hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt een keer per vier jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leerkrachten hebben inspraak op dit plan via de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven