KBs De Howiblo

Parklaan 4B 3417 VA Montfoort

 • Al vroeg leren omgaan met Chromebooks
 • Leren programmeren met Bee-bots
 • Bouwen aan de toekomst
 • Leren doen we samen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2013-2014 is:  534,6

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2014-2015 is:  534,9

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2015-2016 is:   532,6

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2016-2017 is:   538,2

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2017-2018 is:   535,2

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2018-2019 is:   535.0

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2019-2020 is: niet afgenomen i.v.m. Corona

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2020-2021 is: 536,7

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2021-2022 is: 538,3

De scores liggen jaarlijks in lijn met onze verwachtingen. Deze zijn gebaseerd op een analyse binnen het Cito LVS systeem van de leerjaren 3 t/m 7.

De jaarlijks wisselende factoren die van invloed zijn op de scores: grootte en samenstelling van de groepen en de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De voortgang en de ontwikkeling van de kinderen wordt in kaart gebracht door de resultaten van niet-methodegebonden toetsen en methodetoetsen op te slaan. De niet-methodegebonden toetsen staan in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. De directie, de kwaliteitscoördinatoren en de leerkrachten hebben zo direct inzicht in de resultaten van de kinderen

Op diverse niveaus (school- leerjaar- en groepsniveau) worden de resultaten geanalyseerd. Op een studiedag worden de schoolresultaten aan het team voorgelegd.

De kwaliteitscoördinator bespreekt periodiek in een groepsbespreking de resultaten van de kinderen van de groep en waar nodig wordt het onderwijsprogramma in overleg aangepast. De leerkracht is zelf in staat om aan de hand van een toetsanalyse van de methodegebonden toetsen interventies op te starten voor individuele kinderen of een groep kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de bijlage staat de grafiek van uitstroom naar niveau van het Voortgezet Onderwijs vanaf schooljaar 2014 - 2015

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Howiblo ondersteunen wij kinderen om te ontdekken wie ze zijn. Samen zorgen we ervoor dat wat de kinderen leren, aansluit bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben, om zo het beste in ieder kind naar boven te brengen. Dit doen we bij de kernvakken rekenen, lezen en taal, maar we besteden ook ruim aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Op De Howiblo:

 • Mogen kinderen ontdekken wie ze zijn.
 • Leren we kinderen om samen te werken, samen te leven en elkaar te helpen door middel van de Kanjertraining.
 • Laten wij kinderen op een speelse en luchtige kennis maken met thema’s als jezelf zijn, weerbaarheid, relaties, seksualiteit en diversiteit. 
 • Besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling om zelfstandigheid, veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten.
 • Zien wij dat elk kind een uniek leerproces doorloopt. Wij bieden passend onderwijs dat aansluit op de leerbehoefte van het kind. 

Kanjertraining

Alle groepsleerkrachten zijn gecertificeerd om Kanjertraining te mogen geven. Deze training is de basis voor de sociaal emotionele ontwikkeling lessen in de groep. In alle groepen worden de leerlingen aan de hand van de vier verschillende petten geleerd om elkaar te vertrouwen, elkaar te helpen, dat niemand de baas speelt, dat niemand wordt uitgelachen en dat er niemand zielig doet. Deze afspraken hangen ook in de klas op de Kanjerposter.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Elkaar vertrouwen
 • Samen spelen, werken en leren
 • Niemand buiten sluiten

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport van onze school dateert uit 2014

Terug naar boven