KBs De Howiblo

Parklaan 4B 3417 VA Montfoort

 • Al vroeg leren omgaan met Chromebooks
 • Leren programmeren met Bee-bots
 • Bouwen aan de toekomst
 • Leren doen we samen

Het team

Toelichting van de school

Als team zijn wij inspirerend, enthousiast en gepassioneerd. Wij leren graag van elkaar en met elkaar, daarom werken wij in professionele leergemeenschappen (PLG's). We werken nauw met elkaar samen en zorgen er met elkaar voor dat we ons onderwijs blijven verbeteren. Jaarlijks verwelkomen wij meerdere stagiairs in onze school die wij begeleiden tijdens hun opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent.

Ons team is divers van samenstelling: ervaren en nieuwe collega's, mannen en vrouwen, fulltime en parttime.

De directie bestaat uit een schooldirecteur en een clusterdirecteur. De directie wordt ondersteund door twee kwaliteitscoördinatoren en drie bouwcoördinatoren. Met elkaar vormen zij het managementteam en zijn verantwoordelijk voor de interne zorgstructuur bij ons op school. Daarnaast hebben we coördinatoren voor de vakgebieden rekenen, lezen, hoog- en meerbegaafdheid en gedrag.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten proberen wij, om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen, vervangers te zoeken. Door de Wet “Werk en Zekerheid”, zal het aantal beschikbare invallers snel afnemen. Als onderdeel van Stichting Kalisto doet KBs De Howiblo altijd als eerst een beroep op invallers van de invalpool PiO - Transvita. Na 6 keer binnen een stichting te hebben ingevallen binnen bepaalde tijd, heeft de invaller recht op een vast dienstverband. De regelgeving geldt ook voor onze parttimers, zodat ook zij op een gegeven ogenblik niet meer mogen invallen. Het zorgt ervoor dat er naar andere oplossingen gezocht moest worden. Het team heeft afspraken gemaakt hoe te handelen als er geen vervanging vanuit de invalpool komt.

De volgende mogelijkheden zijn er:

 • Vervanging door leerkracht van onze interne invallerslijst.
 • Vervanging door de duo-leerkracht van de betreffende groep.
 • In groepen waar een 4e jaars stagiaire is, valt de groepsleerkracht in bij de groep zonder leerkracht.
 • Intern schuiven met leerkrachten. 
 • Vervanging door kwaliteitscoördinator indien mogelijk. 
 • Een groep wordt, na dit vooraf aan de ouders gemeld te hebben, naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze vak- en vormingsgebieden worden naar de wettelijke normen en richtlijnen ingevuld. Indien een leerkracht het nodig acht om af te wijken van de onderwijstijd om de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen te verbeteren, gebeurt dit altijd in samenspraak met de kwaliteitscoördinator en directie. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisvakken staan centraal in het lesrooster van KBs De Howiblo, hier wordt ruim voldoende tijd voor ingericht. Diverse vak- en  vormingsgebieden zijn niet in een strak rooster te plaatsen. Door de kunstzinnige en creatieve vorming, bijvoorbeeld Kunstfun in de onderbouw en de kunst gerelateerde projecten in de bovenbouw. Vanaf groep 5 voegen wij zaakvakken toe aan ons lesaanbod. Hieronder verstaan we geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

KBs De Howiblo geeft in principe onderwijs aan alle kinderen uit Montfoort. We zijn een katholieke basisschool, waar iedereen welkom is. Dit betekent dat we ook plek kunnen bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoefte.

In het Schoolondersteuningsprofiel is aangegeven waar de grenzen liggen voor goed onderwijs aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. U kunt het volledige Schoolondersteuningprofiel downloaden op onze website.

Indien er sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, dan wordt dat in dergelijke gevallen bij de aanmelding besproken met de ouders. Wanneer we later in het schooltraject tegen hulpvragen aanlopen die we niet of niet voldoende zelf kunnen oplossen, kunnen we hulp vragen bij het Samenwerkingsverband Passenderwijs en bij Onderwijs & Advies expertise.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren richten wij ons op EDI (Expliciete Directe Instructie) onderwijs en werken wij met 1,5 leerkracht per groep. Door te werken met 1,5 leerkracht per groep is er meer ondersteuning voor de leerlingen in de klas aanwezig. De drie niveaus per vak worden door twee leerkrachten ondersteund waardoor leerlingen een meer gericht onderwijsaanbod krijgen. Op deze manier is er een doorgaande lijn in de didactische opzet in de klas. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onder 'Aanbod voor het jonge kind' wordt het volgende verstaan: kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang en kindcentrum. Wij werken samen met diverse kinderopvangorganisaties. Vanaf schooljaar 2023-2024 verhuizen wij naar nieuwbouw waar een kindcentrum wordt gevormd in samenwerking met KMN Kind & Co.


Terug naar boven