KBs De Howiblo

G van Damstraat 83 A 3417 WD Montfoort

  • Veel creativiteit tijdens de kunstprojecten
in de school
  • Een kunstwerk van een leerling tijdens de "creatieve ateliers"
  • In de Ateliers is er ook ruimte voor Montfoorts Erfgoed
  • Met de Montfoortse muziekvereniging wordt tijdens de Ateliers ook op instrumenten gespeeld
  • Het atelier audio visueel zorgde voor verrassende effecten

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site kunt u alles lezen over ons onderwijs. de aanpak en de organisatie van de school.

Meer specifieke informatie over ons onderwijs staat beschreven in onze schoolgids. De schoolgids kunt u vinden op onze website: www.howiblo.nl.

We staan als school voor onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op en aangepast aan de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van elk afzonderlijk kind.

Adaptief onderwijs in een gestructureerde en stimulerende leeromgeving, waarin presteren, samenwerken maar ook zelfstandig werken worden aangemoedigd.

Dit alles proberen we te bereiken door het BAS - model: Bouwen aan een Adaptieve school. 

Diverse objectieve gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de Howiblo.

Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo levert Vensters u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Samenwerken
  • Open communicatie
  • Jezelf zijn/talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBs De Howiblo heeft te maken gehad met een terugloop van leerlingaantal i.v.m. woningaanbod in Montfoort. Inmiddels loopt het leerlingaantal weer op. Dit komt mede door onze werkwijze met 1,5 leerkracht per groep en blijvende hoge resultaten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het complete Ri&E  bevat 8 onderdelen, waarvan er maximaal drie ingevoerd kunnen worden. Bij de directie zijn de anderen op te vragen.

Terug naar boven