Oecumenische Basisschool De Binnendijk

Oude Zijds Burgwal 8 1141 AA Monnickendam

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school maakt gebruikt van de cito toetsen in februari en juni. De resultaten worden met de leerlingen en ouders gecommuniceerd in de vorm van een rapport. De resultaten van de cito- en methode toetsen bepalen de lijn die de leerling daarna gaat volgen; meer instructie nodig? Minder instructie nodig? Uitdagender werk nodig? Dit realiseren we met name voor de vakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen alle kinderen een voorlopig schooladvies. Halverwege groep 8 wordt het voorlopig advies omgezet in een definitief advies. Als de resultaten van de eindtoets hoger zijn dan het door school gegeven advies, moet het advies door school worden heroverwogen. Het advies kan dat bijgesteld worden naar boven, maar dat is niet verplicht. Een advies kan na de eindtoets nooit naar beneden bijgesteld worden.

Het schooladvies komt enerzijds tot stand op basis van gegevens van methodetoetsen en citotoetsen vanaf groep 6, waarbij we kijken groei en resultaten. Anderzijds wegen we factoren mee als: werk- en leerhouding, motivatie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directie. 

De leerkrachten dragen informatie over aan de scholen van het voortgezet onderwijs volgens de procedure van de Waterlandse Overstap. Als kinderen naar andere dan de Waterlandse voorgezet onderwijs scholen gaan, wordt het leerlingdossier beveiligd klaargezet voor de desbetreffende school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wanneer een kind goed in haar of zijn vel zit, staat het open voor leren en het opdoen van nieuwe ervaringen. Een goede sfeer in een groep en een kind dat ervaart dat hij of zij er toe doet en er mag zijn, is hiervoor van groot belang. Wij zetten ons hier dagelijks voor in.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven