Oecumenische Basisschool De Binnendijk

Oude Zijds Burgwal 8 1141 AA Monnickendam

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Binnendijk

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit ongeveer 15 personeelsleden, waaronder leerkrachten, een onderwijsassistent, administratief medewerker, intern begeleider en directie. Binnen ons team hebben wij verschillende expert-leraren: gedragscoördinator / Kanjercoördinator, rekenen, taal/lezen en ICT. Zij professionaliseren zich jaarlijks specifiek op hun vakgebied en ondersteunen teamleden om kwalitatief goed onderwijs te geven. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is zal er eerst gezocht worden naar vervanging. We maken hiervoor gebruik van de invalpool van CPOW. Als er geen invaller beschikbaar is via de invalpool, worden de volgende stappen genomen:

1. De directie maakt gebruik van de eigen invalcontacten. Dit kunnen teamleden zien die extra willen werken, ouders van school met een onderwijsbevoegdheid of gepensioneerde leerkrachten. 

2. De groep wordt opgesplitst over de andere groepen.

3. Er komt een verzoek tot het thuishouden van de kinderen. De ouders horen dit zo snel mogelijk via Social Schools. Kinderen die niet thuis, bij de oppas of een vriendje/vriendinnetje kunnen zijn, mogen bij uiterste nood naar school komen. Als dit vaak bij dezelfde groep gebeurt, kan het zijn dat leerkrachten intern doorschuiven, waardoor een andere groep thuisblijft. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Binnendijk wordt gewerkt met enkele groepen (bijvoorbeeld groep 4) en met combinatiegroepen (bijvoorbeeld 6/7).
Een aantal keer per jaar wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Lessen of activiteiten worden dan gegeven aan een groep kinderen uit verschillende jaargroepen. Dit werkt sfeerverhogend, het is natuurlijk ontzettend leuk om ook eens les van een andere juf of meester te krijgen en met andere kinderen samen te werken! 
Er kan ook groepsdoorbrekend gewerkt worden als de leerstof voor een kind te moeilijk of te makkelijk is. In overleg met de ouders kan een vak dan in een andere jaargroep gevolgd worden. 

Soms moet een leerjaar verdeeld worden over twee groepen. Het vormen van nieuwe groepen gebeurt zorgvuldig. Kinderen (en ouders) worden meegenomen in dit proces, door aan te geven bij welke drie kinderen zij graag in de klas willen blijven. Wij streven ernaar dat een kind bij minimaal één van deze vriendjes in de klas komt. Bij het vormen van nieuwe groepen kijken wij naar de volgende aspecten: 
- een redelijke verdeling tussen jongens en meisjes is het streven;
- in principe komen broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep;
- het komen tot gelijke groepen qua ondersteuningsbehoefte;
- sommige kinderen bewust uit elkaar halen, zodat ze individueel beter tot hun recht kunnen komen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs in groep 1 en 2
Jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. De leerkracht speelt daarin een belangrijke rol: zij observeert, luistert, speelt mee en vangt zo signalen en behoeften van de kinderen op. Met deze informatie creëert de leerkracht een optimale speel-/leeromgeving voor ieder kind. Er wordt een bewust, thematisch en beredeneerd aanbod neergezet. Dat zijn activiteiten die voor de kinderen betekenis hebben en die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van een kind. Domeinen die terugkomen binnen een thema zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling, bewegen, oriëntatie op jezelf en de wereld, taal en rekenen/wiskunde. De kinderen spelen dagelijks buiten en gymmen minimaal twee keer per week met de eigen leerkracht. De vakdocent bewegingsonderwijs van groep 3 t/m 8 zet wekelijks de gymzaal klaar en zorgt voor een goede doorgaande (motorische) lijn. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijs in groep 3In groep 3 maken de kinderen kennis met het leren en werken in het schrift. Zij krijgen eerst een instructie van de leerkracht, waarbij zij een nieuw doel oefenen of een doel herhalen. Dit doen zij in de kring. Vervolgens gaan zij (aan hun tafel) aan de slag met de verwerking, zelfstandig of met begeleiding van de leerkracht. Het zijn de eerste stappen naar het schoolse leren. Groep 3 heeft nog veel behoefte aan het spelend leren, spel en beweging wordt dan ook in de lessen verweven. Aan het begin van groep 3 wordt er ook nog regelmatig gespeeld in de speelhal.

In groep 3 zijn de vakken lezen, rekenen en schrijven iedere dag een vast onderdeel van het lesprogramma. Daarnaast staat Engels, de sociaal-emotionele ontwikkeling en kunstzinnige vorming wekelijks op het programma.

Onderwijs in groep 4 tot en met 8
In de ochtend werken de kinderen aan de basisvakken taal, spelling, lezen, schrijven en rekenen. Het lesprogramma sluit zo nauw mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van een kind. In de basis volgen de kinderen het lesprogramma van het leerjaar waar zij in zitten. We streven ernaar dat ieder kind het doel van de les kan behalen. De leerkracht brengt hiervoor per les verschillen aan in oefentijd, oefenmateriaal en ondersteuning van de leerkracht.

Bewegend en spelend leren wordt steeds meer verweven in onderwijs, ook in de basisvakken. De leerkrachten kiezen naast het lesboek en het werkschrift ook voor werkvormen die de betrokkenheid bij de kinderen sterk verhoogd. Kinderen oefenen bijvoorbeeld buiten de spellingsregels door een ren spel te spelen, werken in de klas met rekenspelletjes die aansluiten bij de rekendoelen, interviewen hun ouders als taalopdracht etc. 

Als het niveau van het leerjaar te moeilijk blijkt te zijn voor een kind, is het mogelijk om het lesprogramma in een andere jaargroep te volgen. Dit gaat in overleg met de ouders en bij voorkeur ook met het kind. 
Als het niveau van het leerjaar niet voldoende uitdagend blijkt te zijn voor een kind, dan bieden wij verschillende mogelijkheden in uitdagend en verdiepend lesmateriaal. Zo kan een kind voor één of meerdere vakken werken met pluswerk, of gaat een kind naar ons Groeilab (interne plusklas) waar psycho-educatie een rol speelt in het leren leren. De laatste stap is een aanmelding voor de externe plusklas (Vostok). Ook dit gaat in overleg met ouders en bij voorkeur met het kind. 

In de middag werken de kinderen aan vakken voor de brede ontwikkeling als: wereldoriëntatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en kunstzinnige vorming. Wereldoriëntatie wordt thematisch aangeboden en is kerndoeldekkend voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & techniek. Het sluit aan op de belevingswereld van kinderen en is interactief. Kinderen breiden hun kennis uit en ontwikkelen vaardigheden als: creatief denken, kritisch denken, samenwerken, onderzoeken en presenteren. 

Wekelijks krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 60 à 75 minuten bewegingsonderwijs. Deze lessen worden door een vakdocent gegeven. Er is schoolzwemmen voor groep 3 en 4, in het Sportfondsenbad Monnickendam. Ouders betalen hiervoor een bijdrage aan Gemeente Waterland. 
De kinderen van groep 5 krijgen wekelijks muziekles van muziekdocenten en leren een instrument spelen. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Binnendijk biedt onderwijs aan een gemêleerde leerling populatie. Wij hebben inmiddels een brede ervaring opgedaan met: dyslexie; dyscalculie; een stoornis in het autistisch spectrum; visuele beperking; auditieve beperking; fysieke beperking; cognitieve beperking; meer- en hoogbegaafdheid. Bij het toelaten van nieuwe leerlingen kijken wij samen met onze partners (ouders en eventuele externe instanties) welke onderwijsbehoefte de leerling heeft welk specifiek aanbod wij de leerling kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven