De Blauwe Ster

Karn 96A 1141 JV Monnickendam

  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Schoolfoto van De Blauwe Ster
  • Creatieve groepsdoorbroken workshop

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Samen met de meeste scholen in de regio Waterland wordt er gewerkt met de "Waterlandse overstap". Hierbij doen alle leerlingen in groep 8 mee aan de NIO en wordt er door de leerlingen een schoolvragenlijst ingevuld. Daarnaast worden de gegevens van de M-8 toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito gebruikt bij het vaststellen van het zgn. "tweede gegeven". Bij sommige kinderen wordt ook nog een aanvullende toets afgenomen, het zgn. Drempelonderzoek van Kapinga.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem van Cito om de resultaten van ons onderwijs te monitoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroomgegevens

Tweemaal per schooljaar worden er citotoetsen afgenomen. Daarnaast wordt in groep 8 de eerder genoemde IEP toets afgenomen. Deze resultaten worden door de inspectie nauwlettend in de gaten gehouden en onder andere daaraan meet de onderwijsinspectie de kwaliteit van een school. De Blauwe Ster is echter van mening dat de kwaliteit van ons onderwijs niet alleen aan de hand van de toetsresultaten mag worden afgemeten. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten kijken wij ook naar het welbevinden van de leerlingen, hun sociaal–emotionele welzijn en ontwikkeling en de dagelijkse activiteiten die de leerlingen verrichten. Ook de kwaliteitsvragenlijsten die 1 keer in de vier jaar worden afgenomen geven ons informatie over de kwaliteit van ons onderwijs.

Uitstroomgegevens De Blauwe Ster

De schoolvorderingen worden aan de inspectie aangeleverd middels de eindtoets van groep 8, de IEP-toets. De verschillende toetsgegevens, het leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkracht en de leermomenten dagelijks in de klas zijn de gegevens die tezamen leiden tot een advies vanuit school. Het schooladvies is sinds schooljaar 14-15 bindend. Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 vertrokken 31 kinderen naar het voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 hebben in het afgelopen jaar de volgende adviezen gekregen voor het Voortgezet Onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven