Katholieke basisschool St. Anna

Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot

  • Groep 1-2-3 zit beneden en is via een open trap verbonden met de groepen boven.
Naast de onderbouw is de peuterspeelzaal gehuisvest.
  • De St. Anna is gehuisvest in de multi-functionele accommodatie. Samen met de peuterspeelzaal zorgen we voor spelen en leren in het dorp.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindscore is een weergave van het niveau van de leerlingen en komt overeen met de verwijzingen naar het Voorgezet onderwijs. Vanwege het kleine aantal leerlingen in groep 8, 5 leerlingen, kijken we naar de individuele leeropbrengsten. Deze zijn in hoofdlijn conform de verwachtingen van onze groep 8 leerlingen. 

In het schooljaar 2019-2020 is er landelijk geen eindtoets afgenomen i.v.m. de Corona-crisis. De adviezen van onze school zijn door het voortgezet onderwijs overgenomen. 

In het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 is er een eindtoets afgenomen welke gebruikt wordt voor onze eigen analyses. De opbrengsten waren iets lager dan het landelijk gemiddelde. Hiermee was het ook voor onze school zichtbaar dat de coronatijd effect heeft gehad op onze leerlingen. 

In het schooljaar 2022-2023 zien we een stijging op de gemiddelde eindopbrengsten. De school scoort 533,4 gemiddeld. Voor het tweede schooljaar op rij scoort de school 100% op 1F niveau. Dat is het fundamentele minimumniveau dat de leerlingen nodig hebben in het vervolgonderwijs. De kinderen die meer aankunnen scoorden op 1S en 2F niveau hoger. Daar zijn we tevreden over. 

De school gebruikte de citotoets als eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten aan de hand van de toetsen van Leerling in Beeld. We kijken hierbij naar de leerontwikkeling van de kinderen maar ook naar de ontwikkeling van de groep als geheel. De leerkracht evalueert samen met de intern begeleider van de school twee keer per jaar de leerresultaten. 

Omdat we een kleine school zijn analyseren we onze leerresultaten op leerlingniveau en op groepsniveau. Op deze wijze meten we of ons onderwijs op niveau is. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 7 en 8 worden door de groepsleerkracht in samenwerking met de ouders goed voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs.

Daarvoor is het volgende traject ontwikkeld:

Traject groep 7: In maart krijgen de kinderen een voorzichtig advies.

Ouders krijgen in het najaar schriftelijk informatie over het totale traject tot aan het VO gezamenlijk met groep 8. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om de open dagen van het VO in januari te bezoeken.

Traject groep 8: Tijdens de oudergesprekken in november geeft de leerkracht van groep 8 een voorlopig advies. De leerkracht gebruikt de leerlingontwikkeling vanuit Cito Leerling in Beeld ter ondersteuning/verduidelijking. Leerlingen en ouders van groep 8 bezoeken de voorlichtingsdagen op VO-scholen. In februari nemen we bij de kinderen de doorstroomtoets van Cito Leerling in Beeld af. In maart wordt het definitieve schooladvies besproken met de ouders en de leerling.

N.a.v. de resultaten tot nu toe wordt het schooladvies bepaald en wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld. De leerlingen kiezen met hun ouders een school voor voortgezet onderwijs. De ouders melden eind maart hun kind aan bij het VO en krijgen van de basisschool alle gegevens mee.

Er is sprake van een warme overdracht: De school voor VO heeft een gesprek met de leerkracht groep 8 om de leerlingen en het onderwijskundig rapport door te spreken. De toelatingscommissie of aannamecommissie van de school voor Voortgezet onderwijs bepaalt of een leerling toegelaten zal worden

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: leerlingen opvoeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De uitgangspunten van de methode PBS (positive behavior support) zijn leidend in ons dagelijkse handelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het is belangrijk om te vermelden dat de school in het kader van het bestuursonderzoek is bezocht door de inspectie aan het einde van het schooljaar 2022-2023. Als gevolg van dit bezoek heeft de inspectie herstelopdrachten gegeven. Gedurende het schooljaar 2023-2024 streven we ernaar deze herstelopdrachten naar tevredenheid uit te voeren. Hierdoor verwachten we dat we op alle domeinen voldoen aan de basiskwaliteit die de inspectie van ons verwacht. We zetten ons volledig in om ervoor te zorgen dat onze school blijft voldoen aan de gestelde normen en dat we een veilige en stimulerende leeromgeving blijven bieden voor al onze leerlingen.

Terug naar boven