Katholieke basisschool St. Anna

Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot

 • Groep 1-2-3 zit beneden en is via een open trap verbonden met de groepen boven.
Naast de onderbouw is de peuterspeelzaal gehuisvest.
 • De St. Anna is gehuisvest in de multi-functionele accommodatie. Samen met de peuterspeelzaal zorgen we voor spelen en leren in het dorp.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De stichting kent voor het personeel de regelingen van verlof volgens de CAO PO. Bij afwezigheid van de leerkracht kent de stichting een stappenplan voor vervanging. 

Protocol vervanging

Stichting Nuwelijn organiseert de vervangingen van leerkrachten en onderwijsassistenten zelf. 

Voor nu biedt het de scholen duidelijkheid over de afspraken en kan er indien nodig naar worden verwezen bij vragen van ouders.

Stappenplan bij ongeplande incidentele afwezigheid

Afhankelijk van tijdstip en omstandigheden kan van de volgorde worden afgeweken

1. Via de planner benaderen we alle beschikbare invallers. Als er géén vervanger beschikbaar is:

2. Wordt de vraag als eerste gesteld aan de parttimers van de eigen school, die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld, of zij de mogelijkheid hebben om in te komen vallen.

3. Als er leerkrachten zijn die regulier verlof hebben op die dag worden zij gevraagd om zo mogelijk de dag te wisselen en alsnog naar school te komen zodat hun invaller verplaatst kan worden.

4. Indien we van ouders weten dat zij een onderwijsbevoegdheid hebben voor de basisschool en dat zij mogelijk beschikbaar zijn, benaderen we die ouder om in te komen vallen.

5. Indien we van oud-medewerkers weten dat zij mogelijk beschikbaar zijn, benaderen we die oud-medewerker om in te komen vallen.

6. Indien we geen leerkracht kunnen vinden proberen we het probleem op te lossen door de inzet van 3e of 4e jaars Pabo-studenten die bij ons stage lopen in te zetten onder toezicht van een collega-leerkracht. Zij mogen aangesteld worden als onderwijsassistent.

7. Ook onze eigen onderwijsassistenten mogen onder toezicht een groep overnemen. Dat heeft echter tot gevolg dat hun normale taak in andere groepen niet kan worden uitgevoerd.

8. Indien er nog altijd géén oplossing is gevonden, maakt de directie de afweging of de groep intern vervangen wordt of verdeeld wordt.

a) Interne vervanging

 • Deze inzet is uitsluitend het opvangen van de eerste afwezigheidsdag.
 • Medewerkers die vrijgesteld zijn van lesgevende taken in ’n vaste groep (zoals leerkracht met LIO- stagiair, leerkracht met taken/activiteiten buiten de klas of RT-er), worden benaderd met de vraag of zij de groep over kunnen nemen. Hierdoor vervalt de ingeplande activiteit.
 • In uitzonderlijke gevallen zullen ambulante (management)teamleden met een onderwijsbevoegdheid (zoals IB-er, OT-er of directeur) worden benaderd met de vraag of zij de groep over kunnen nemen. Zij dienen dan geen afspraken te hebben vastgelegd in hun agenda. Hierdoor vervalt de ingeplande activiteit.

b) Groep opsplitsen

 • De groep opsplitsen is een noodoplossing die niet langer mag duren dan één dag.
 • De groep waarvoor geen invaller beschikbaar is, wordt verdeeld over de andere groepen binnen de school.
 • Een andere groep dan waar geen invaller beschikbaar is, wordt conform bovenstaande verdeeld over de andere groepen in de school. De leerkracht van deze groep vult de vervanging in.
 •  Medewerkers zonder groepstaken worden niet vervangen bij kortdurend verzuim
 • De groepsleerkrachten van de ontvangende groepen worden geïnformeerd.
 • In de groep waar op dat moment al een andere invaller is ingezet, worden geen leerlingen geplaatst.

9. Wanneer er op meerdere opeenvolgende dagen geen invaller beschikbaar is, wordt bovenstaande procedure opnieuw doorlopen. Alleen wanneer intern echt géén mogelijkheid is om de leerlingen op te vangen en dit vooraf bekend is, wordt er een brief vanuit de school naar de ouders gemaild waarin we de ouders vertellen dat hun kind de volgende dag géén les kan krijgen en dus niet naar school kan komen. Alleen indien dit niet mogelijk is, komt het kind naar school toe en zorgt de school voor opvang. Als de school moet besluiten dat een groep niet naar school kan gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de algemeen directeur-bestuurder en we delen dit mee aan de onderwijsinspectie. Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal om beurten een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

KBS St. Anna is een kleine school en heeft daarom een aantal combinatieklassen. Dit zijn zowel de leerlingen als de leerkrachten gewend. Het zorgt voor een gezellige sfeer op school waar de leerlingen en de leerkrachten elkaar goed kennen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze school gaat uit van de doelstellingen van het onderwijs volgens de Wet op het Primair Onderwijs. Het uitgangspunt van ons onderwijs is: het aanleren van basiskennis en -vaardigheden en het onderwijzen van wereldoriënterende vakken en expressievakken. 

In de eerste twee leerjaren gebeurt dit in hoofdzaak spelenderwijs. Met de Leerlijnen voor groep 1-2 als uitgangspunt wordt de kinderen de basis aangeleerd. Dit doen we met thema's en met afwisselende lessen. Taal, beginnende geletterdheid en rekenen krijgen hierin een belangrijke plaats. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school streven we ernaar om de kerndoelen van de overheid te realiseren, zodat alle leerlingen bij het verlaten van de basisschool een bepaald niveau van kennis en vaardigheden hebben bereikt. We geloven echter dat onderwijs verder gaat dan alleen het aanleren van feitenkennis. Daarom richten we ons ook op de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van onze leerlingen. We willen dat ze niet alleen weten, maar ook begrijpen en kunnen toepassen in verschillende situaties. Daarnaast proberen we vakken met elkaar te verbinden, zodat leerlingen de onderlinge verbanden kunnen zien en begrijpen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op een veelzijdige en uitdagende toekomst.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

KBS St. Anna staat open voor alle leerlingen. In het ondersteuningsprofiel geven we aan wat we kunnen maar ook waar onze grenzen liggen. De school zal dan samen met ouders een passende oplossing zoeken. Het ondersteuningsprofiel vindt u als bijlage bij de schoolgids. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt aan haar aanbod om zowel zorg aan de onderkant als ook aan de bovenkant invulling te geven. Dit doen we met het investeren in kansrijke combinatieklassen. Daarnaast worden er vanuit de NPO middelen onderwijsassistenten aangesteld om de leerkrachten hierin te ondersteunen. Ook is er de mogelijkheid om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, aan te laten sluiten bij de bovenschoolse plusklas 016+ in Rijen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt fijn samen met de collega's van de inpandige Peuterspeelzaal Pinkeltje. Er vindt een warme overdracht plaats en de lijntjes zijn kort. Voor de kinderen is het dan ook een kleine stap van de peuterspeelzaal naar groep 1, ze kennen het gebouw en de school al. Er vinden jaarlijks vele gezamenlijke activiteiten plaats tussen de peuterspeelgroep en groep 1-2-3.

De school werkt toe naar een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar om de kinderen optimale ontwikkelkansen te geven. 

Terug naar boven