Basisschool De Grote Lier

Esdoornlaan 8 6584 BD Molenhoek

 • Sinds oktober 2012 zit De Grote Lier in een nieuw eigentijds gebouw dat veel mogelijkheden biedt voor onderwijs van nu en morgen.
 • Door moderne ICT hulpmiddelen te gebruiken zorgen we voor een uitdagende leeromgeving die aansluit bij het individuele kind.
 • Bij rekenen, lezen en spelling wordt er instructie op drie niveau's gegeven zodat de instructie aansluit bij de behoefte van de leerling.
 • Tijdens het zelfstandig werken aan de weektaak leren kinderen te plannen en samen te werken.
 • De kinderen van 0 tot 12 jaar uit Molenhoek kunnen boeken lenen bij de bibliotheek op school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf 1 augustus 2006 hebben wij in samenwerking met andere stichtingen in de regio een centrale invallers- en vervangerspool opgericht. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gevallen van afwezigheid op te kunnen vangen. Indien er onverhoopt toch geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn, bv. verschuiving van (werkdagen) van collega’s, inzet van een stagiaire, het verdelen over andere groepen, enz.

Het is niet altijd even gemakkelijk om bij afwezigheid van leerkrachten goede vervanging te realiseren. Binnen Lijn 83 is een uniforme regeling getroffen, waardoor op alle scholen dezelfde procedure wordt gevolgd in geval er geen vervanger voorhanden is. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) moet deze regeling duidelijkheid scheppen in de wijze waarop de school tot een keuze komt. Bovendien willen we laten zien dat, indien een groep kinderen niet meer op school kan worden opgevangen, er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden.Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal aan de ouders van de betreffende groep gevraagd worden de kinderen thuis te laten, met daarbij de volgende afspraken:      

 • de eerste dag van het ziekteverlof worden de kinderen opgevangen;        
 • de ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
 • in voorkomende gevallen wordt altijd contact opgenomen met de algemeen directeur, welke de inspectie op de hoogte brengt;    
 • voor kinderen die toch naar school komen wordt opvang geregeld;
 • indien voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen groepen afwisselend geen onderwijs aangeboden krijgen.

U zult begrijpen dat dit alleen zal worden toegepast indien andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zitten in jaargroepen bij elkaar. Op De Grote Lier werken we zowel met homogene jaargroepen als met combinatiegroepen. Binnen een jaargroep zijn er drie instructiegroepen zodat de leerlingen instructie op maat krijgen. Instructie die zo veel mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoefte van de individuele leerling.Bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften is het belangrijk om ook de positieve en stimulerende factoren te benoemen: wat kan een leerling goed, wat vindt hij/zij leuk. Deze benadering draagt bij aan een positief (zelf)beeld van de leerling.In het groepsplan richten we ons op rekenen, spelling en lezen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De motivatie van kinderen om actief deel te nemen aan hun eigen ontwikkeling is van doorslaggevende betekenis voor de vorderingen in hun ontwikkeling en leren. Daarom is het belangrijk dat de leraar een onderwijsaanbod creëert dat ruimte biedt en dat uitlokt om te groeien. Door uitdaging en stimulans spoort de leraar de kinderen aan om nieuwe ontwikkelingsstappen te zetten. Er wordt ook gewerkt met thema’s die in de belevingswereld van de kinderen liggen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In onze schoolgids vindt u een uitgebreide toelichting op de verschillende vak- en vormingsgebieden: taal, begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, Engels, Wereld Oriënterende vakken, verkeer, expressie activiteiten, lichamelijke opvoeding en computeronderwijs. 

De leerlingen gaan 5 uur per dag en 5 dagen per week naar school. Dit is in totaal 25 uur. Hiermee houden wij ons aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Grote Lier heeft oog voor de specifieke onderwijsbehoeften van alle leerlingen en geeft die weer binnen het groepsplan. De leraar verleent de extra zorg in de groep en de interne begeleider ondersteunt daarbij. Door instructie te geven op drie niveaus krijgen alle kinderen zo veel en vaak mogelijk op maat instructie. De kinderen die geen instructie nodig hebben, krijgen extra uitdaging (ook in de vorm van de plusklas). De kinderen die extra instructie hebben, krijgen verlengde instructie. De Grote Lier heeft een duidelijke ondersteuningsstructuur. De intern begeleider is 3,5 dag per week aanwezig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven