Christelijke Basisschool Rehoboth

Windvaan 8 2751 ES Moerkapelle

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het eindresultaat in 2021 stemt ons tot dankbaarheid. Zowel het percentage schoolverlaters dat het functioneel niveau als ook het streefniveau haalde ligt boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep en ver boven de ondergrens die de inspectie hanteert. 

Echter, in onze optiek beperkt kwaliteit zich niet alleen tot een eindscore uitgedrukt in een getal. Het is ons doel dat de leerlingen bagage meekrijgen voor het verdere leven tot eer van God en in verbondenheid met de medemens. Wij vinden het belangrijk dat de schoolverlaters kunnen terugzien op een fijne tijd waarin de basis is gelegd voor hun ontwikkeling. Als de aansluiting op het voortgezet onderwijs in lijn is met onze verwachting, dan doen we het goed.     

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken in de onderbouw gebruik van de leerlijnen van Driestar Educatief die gekoppeld zijn aan Parnassys. Op drie momenten in het jaar wordt aan de hand van dit volgsysteem een bespreking gehouden over de ontwikkeling van de leerlingen. De interne begeleider en de leerkrachten signaleren en analyseren de resultaten en plannen vervolgens een individueel plan dan wel een groepsplan. In de kleine kring wordt instructie op maat aangeboden, daarnaast wordt extra leertijd gerealiseerd door de onderwijsassistent.

Om de ontwikkeling van de andere leerlingen te volgen gebruiken we toetsen van het Cito LeerVolgSysteem. Deze worden volgens de toetskalender afgenomen. De resultaten zowel op individueel niveau als op groepsniveau worden door de leerkrachten en de interne begeleider besproken. We hanteren daarbij de PDCA cirkel: plan-do-check-act.   

Daarnaast vinden er per jaar 6 bouwoverleggen plaats. Tijdens deze overleggen gaan de collega's met elkaar in gesprek n.a.v. data en evaluaties. Op deze wijze maakt een ieder gebruik van de ervaring en kennis van de ander. Zo delen we de verantwoordelijkheid voor resultaten en gedrag.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur en de toezichthouders reageren met instemming op de bevindingen zoals verwoord in de rapportage. We zijn dankbaar dat het onderzoek heeft uitgewezen dat we de zaken goed op orde hebben, zowel qua aansturing als uitvoering van beleid. Dat resulteert in de eerste plaats in een veilige en plezierige leer- en werkomgeving voor de kinderen en teamleden en in de tweede plaats in goede resultaten. We ervaren met deze beoordeling dat onze gedreven inzet beloond wordt.   

Terug naar boven