Openbare Basisschool De Bienekebolders

Kloosterlaan 26 5066 AN Moergestel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In alle groepen zijn er tussentijdse metingen van resultaten. Daar worden onder andere observaties en methodetoetsen voor gebruikt. De leerkrachten analyseren de resultaten en passen aan de hand daarvan hun handelen aan. Dit wordt in blokplanningen beschreven. Daarnaast zijn er methode-onafhankelijke instrumenten in gebruik. Bij groep 1-2 Looqin en Bosos. In groep 3-8 worden Looqin en IEP gebruikt. Deze toetsen worden ook geanalyseerd en leiden tot aanpassingen in de lesstof of individueel en/of groepsniveau. De tussentijdse resultaten worden besproken met de Kwaliteits Coördinator van de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets wordt doorstroomtoets 

Uw kind maakt in groep 8 een eindtoets. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat uw kind zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Op onze school gebruiken we de IEP-toets.

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.  Er komt één?week?waarin?leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school.

Doordat er één?aanmeldweek?komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: Uw kind ontvangt tussen 10 en 31 januari het schooladvies. Uw kind maakt in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15?maart ontvangen wij de uitslag van de doorstroomtoets. U en uw kind ontvangen uiterlijk 24 maart van ons het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Heeft uw kind de doorstroomtoets beter gemaakt dan stellen we het schooladvies naar boven bij. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen.

Bij het schooladvies van uw kind kijken we naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren en voeren we een overleg met de leerkrachten van de groepen 6-7-8, KC en directie.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Bienekebolders bieden we kinderen gereedschappen aan die ze nodig hebben om uiteindelijk te groeien tot een volwassene met zelfvertrouwen. Ook vinden we een positief-kritische blik en respectvolle houding ten opzichte van zichzelf, anderen en de samenleving heel belangrijk. Het kind leert daarmee eigen verantwoordelijkheid te dragen en een grote mate van zelfstandigheid te ontwikkelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 heeft er een bestuurlijk inspectiebezoek plaatsgevonden. De Bienekebolders is toen ook bezocht en is wederom positief gewaardeerd en beoordeeld.

Terug naar boven