Openbare Basisschool De Bienekebolders

Kloosterlaan 26 5066 AN Moergestel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bienekebolders

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven naar zo min mogelijk lesuitval.

In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. De meest bekende vorm van verlof is compensatieverlof. Een fulltimer heeft recht op compensatie en moet dan vervangen worden door een andere leerkracht. Voor de directie is geen vervanging ingeroosterd. Andere redenen voor personeel om voor extra verlof in aanmerking te komen zijn o.a. jubilea, verhuizingen, artsenbezoek, familieomstandigheden, nascholing, studie etc.

Als één van de teamleden niet op school kan komen, maken we het liefst gebruik van een ‘vaste’ vervanger(ster). Deze is op de hoogte van de gang van zaken op school en in de groep door regelmatig contact met de teamleden. Wij streven ernaar altijd een vaste vervanger(ster) te hebben. Daarnaast vervangt een parttimer ook wel eens in de eigen of een andere groep. Heel soms verdelen we een groep over andere groepen. Het kan zelfs voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Combinatiegroepen

Bijna alle groepen zijn gecombineerd. Dat wil zeggen dat we werken met een groep 1-2, 5-6 en 7-8. Groep 3 en groep 4 zijn vanwege de leerlingenaantallen opgesplitst. Elke afzonderlijke groep volgt het leerprogramma wat voor dat jaar aan de orde moet komen. Omdat we een kleine school zijn, vinden we het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. Zo spelen alle kinderen in de lunchpauze samen buiten en organiseren we gedurende het schooljaar activiteiten voor de hele school. Alle kinderen kennen elkaar en dat schept een hele mooie band. 


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens kringen in groep 1-2 wordt er aandacht geschonken aan diverse doelen:

-Sfeer en relatie/sociaal-emotioneel ( ervaringen delen/ wat leeft er/ samen problemen oplossen/ evalueren)

-Kennis/ maatschappij (nieuwskring/ inleiding thema en voorkennis inventariseren/ school tv)

-Taal en rekenen (spontane verhalen,gesprekken, initiatief kinderen)

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een lesdag op de Bienekebolders start om 8.15 uur met de inloop van de kinderen. De ouders mogen in alle groepen mee naar binnen lopen om in de groep te kijken waar de kinderen mee bezig zijn.

Om 8.30 uur gaan de ouders naar huis en starten de lessen. Vanaf groep 3 zien de kinderen zien op het bord wat de planning voor die dag is. Er is een strakke planning in de groepen zodat er steeds een groep uitleg krijgt en een andere groep zelfstandig aan het werk kan. De kinderen kiezen niet zelf voor een volgorde maar volgen het vaste rooster waarbij elke groep uitleg krijgt van de leerkracht over de nieuwe stof.  Alle vakgebieden zoals rekenen, spelling, en taal komen elke dag aan bod. Alle groepen lezen ook elke dag een half uur. Door de methodiek die we hierbij volgen zijn onze kinderen gaan genieten van het lezen en is dat half uur lezen op een dag (zelfs in groep 8) geen straf. Levensbeschouwing wordt niet expliciet gegeven en is onderdeel van lesaanbod verdeeld over de vakgebieden en van projectwerk.

Bij de groepen 1 en 2 is er ook een duidelijke planning die ook voor de kinderen te zien is. De vakken worden hier meer geïntegreerd in thema's, maar ook hier komen reken- en leesactiviteiten elke dag aan bod. 

Om 12.00 uur gaan de kinderen samen eten, waarna ze om 12.15 uur onder begeleiding van 2 overblijfouders gaan buitenspelen. Om 12.45 gaan de kinderen weer naar binnen. 

Om 14.45 uur zijn de kinderen uit.

Op woensdag is er geen pauze om 12.00 uur maar gaan de lessen door tot 12.30 uur. De woensdagmiddag is vrij. 

Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1-2 vrij (Een enkele keer is dat een maandag)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Bienekebolders is te karakteriseren als een smalle ondersteuningsschool.

Zorg voor leerlingen  (Kwaliteitszorg)

Dagelijks geeft de leerkracht onderwijs op maat. Hij/zij richt het onderwijs zo in dat zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de basisbehoeften en aan de didactische onderwijsbehoeften van alle kinderen. Leerkrachten passen allerlei vaardigheden toe om hun groep goed te begeleiden zoals klassenmanagement, goede leeromgeving, observeren, leerling overzichten bijhouden, dialoog aangaan met leerlingen, planningen maken. Het gedifferentieerde taal- en rekenaanbod wordt beschreven in blokplanningen. Leerkrachten kunnen interventies plegen om leerlingen extra hulp te bieden. De leerkracht is het aanspreekpunt en de Kwaliteits Coördinator volgt de groep samen met de leerkracht (groepsbespreking). Het kind en de ouders zijn gesprekspartners en zijn een belangrijke bron van informatie.    

Kwaliteits Coördinator

Onze school kent een Kwaliteits Coördinator (voorheen Intern Begeleider), Milou Pelle. Haar taak is de leerkrachten begeleiden in het geven van zorg aan hun groepen. Drie keer per jaar heeft zij een overleg met elke groepsleerkracht over de kinderen in die groep. De lijsten die de leerkrachten hebben ingevuld m.b.t. welbevinden, betrokkenheid en competentie van de leerlingen nemen ze door met de  kwaliteitscoördinator. Als interventies in de klas onvoldoende effect hebben, meldt de leerkracht het kind aan bij de kwaliteitscoördinator. Tijdens deze fase wordt een intern onderzoek gedaan om samen met de leerkracht, ouders (en kind) om te komen tot handelingsalternatieven. Zo nodig wordt extern hulp gevraagd aan onze BPO'er Linda Vermeer of het Ondersteunings Team (OT). Handelingsalternatieven kunnen worden verwerkt in blokplanningen en/of een individueel interventieplan. Er kan een specialist worden ingeschakeld die met toestemming van ouders extern onderzoek doet.

Externe zorg 

Het doel van de leerlingenzorg is dat de ontwikkeling van elk individueel kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied zo optimaal mogelijk verloopt. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Om de ontwikkeling optimaal te laten verlopen, kan er een extra (tijdelijke) behoefte zijn van het kind betreffende de zorg. Wanneer de school vindt dat een leerling extra hulp nodig heeft, dan neemt de school hiervoor verantwoordelijkheid en draagt er dan ook zorg voor. Wanneer ouders extra zorg organiseren, is er de bereidheid om af te stemmen en samen te werken. Dit gebeurt in principe buiten schooltijd. Wilt u meer weten over dit onderwerp, raadpleeg dan de schoolgids.

Contactpersoon is Milou Pelle tel. 013-5136239.  

Interne contactpersonen / vertrouwenspersonen / klachtenregeling 

Bij klachten rond seksuele intimidatie, machtsmisbruik en pesten kunnen kinderen, ouders en/of leerkrachten terecht bij de leerkracht Yvonne Trommelen en/of Frauke Bullens. Een klacht wordt altijd serieus opgepakt. Yvonne en Frauke worden professioneel begeleid en zitten in een werkgroep met de interne vertrouwenspersonen van de andere openbare scholen. De taak van de interne vertrouwenspersoon is de klacht te inventariseren om te kijken of er intern naar een oplossing gezocht kan worden en om klager en aangeklaagde tot elkaar te brengen.   

Klachtenregeling

Gaat de problematiek de deskundigheid van de interne vertrouwenspersoon te boven, dan wordt de klachtenregeling in werking gezet. De klager wordt in contact gebracht met de externe vertrouwenspersoon. Voor de exacte procedure rondom de klachtenregeling verwijzen wij u naar de schoolgids. Of neem contact op met Yvonne Trommelen of Frauke Bullens via 013-5136228.  

Jeugdverpleegkundige 

Als ouder wil je graag weten of wat jouw kind nu doet ook past bij de leeftijd. De GGD helpt je door het geven van leeftijdsgerichte informatie over de onderwerpen die jou als ouder of verzorger bezighouden. Maak gebruik van hun mogelijkheden zoals ze bij jou en jouw gezin passen. 

De jeugdverpleegkundige is Annelien van Baast en zij is bereikbaar via onderstaande telefoonnummer. 088-3686589 of via email a.van.baast@ggdhvb.nl  Aanwezig op: maandag-di-middag en do-ochtend GGD Hart voor Brabant T: 0900-4636443  I:?www.ggdhvb.nl 

Schakelfunctionaris  

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij organiseren de zorg voor jongeren tot 18 jaar dichtbij en zo eenvoudig mogelijk. Heeft u een vraag over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de schakelfunctionaris. De schakelfunctionaris is onafhankelijk en was voorheen de schoolmaatschappelijk werker.  

Wat kan de schakelfunctionaris aan u bieden:  

* Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.  

* Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.  

* Korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt.  

* Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.  

* Advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.  

* In kaart brengen wat er nodig is.  

* Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.   

Farent Team Oisterwijk zit vanaf begin augustus op de eerste etage van de Tiliander Spoorlaan 82C 5061 HD Oisterwijk Telefoon : 088 023 75 00     

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben de afgelopen jaren veel extra expertise ingezet op het gebied van hoog- meer begaafdheid. Ons beleid is dat de begeleiding zoveel mogelijk in de groep plaats moet vinden. Hiervoor is begeleiding nodig waarvoor we ook in schooljaar 2023-2024 een specialist HB in huis hebben. Er is ook ruimte voor de begeleiding buiten de groep zodat de leerlingen ook contacten met peers hebben. Hierin wordt samenwerking gezocht met andere scholen binnen Oisterwijk.

Op dit moment bieden we kinderen die extra uitdaging nodig hebben een aantal activiteiten aan. Denk hierbij aan lessen Spaans, deelname aan Junior Lab bij Durendael en een extra groep die begeleid wordt door onze specialist hoogbegaafdheid. Welke kinderen aan welke activiteiten deel nemen bepalen we op school. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met de leerkracht, maar omdat leerlingen andere lessen missen is het aan de expertise van de leerkracht of dit wenselijk en mogelijk is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Bienekebolders is gehuisvest in het Brede Schoolgebouw Moergestel. Kinderopvangorganisatie Humanitas is onze partner voor kinderopvang.

Terug naar boven