interconfessionele basisschool De Klaverhoek

Margrietstraat 28 4782 AH Moerdijk

Schoolfoto van interconfessionele basisschool De Klaverhoek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets stemmen overeen met het beeld dat de school van de kinderen heeft. De diversiteit in de groep is altijd groot geweest. Ook zijn er kinderen in deze groep met een zorgindicatie. Het is daarom fijn om te zien dat ook deze kinderen het 1F niveau hebben behaald. 

Referentieniveaus:

Leesvaardigheid: 1F = 42,9%  ---  1F en 2F = 57,1%

Taalvezorging:  1F = 42,9%  ---  1F en 2F = 57,1%

Rekenen Totaal:  1F = 57,1%  ---  1F en 2F = 42,9%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de kwaliteitscyclus op groeps- en schoolniveau neemt de analyse van de tussenresultaten van zowel methode- als niet-methode-gebonden toetsen een belangrijke plaats in. Aan de hand van de uitkomsten van de toetsen en daarop volgende analyse worden de groepsplannen samengesteld. Aan de hand van de groepsplannen worden de week- en dagplanningen gemaakt. Deze planningen geven inhoud aan gedifferentieerd onderwijs aan leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften.

Wij laten de leerlingen in eerste instantie de lessen na de toets maken, waarna we een analyse van de instructiebehoeften maken. De leerlingen kunnen zelf inschrijven op leerstofonderdelen, waarvan zij instructie willen hebben of graag willen bijwonen. Hierdoor krijgen leerlingen die instructie nodig hebben, de instructie op hun niveau. 

Op deze wijze geven we ook inhoud aan het traject "Kansrijke combinatiegroepen". We leggen bij de instructie nadruk op de kwaliteit van de instructie, waarbij de actieve betrokkenheid en motivatie van de leerling heel belangrijk zijn. Middels coöperatieve werkvormen maken we gebruik van de kennis en vaardigheden van mede-leerlingen om de instructie inhoud te geven. 

In overleg met de leerlingen wordt nader afgesproken welke onderwijs- en instructiebehoeften de leerlingen nodig hebben. We maken resultaatafspraken en werken er samen met de leerlingen naar toe dat deze afspraken gerealiseerd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Soms worden de uitstroomcijfers van onze groep 8 leerlingen niet in de landelijke overzichten mee genomen. Dit heeft te maken met een te klein leerlingenaantal dat uitstroomt om een representatief beeld te geven. In onderstaand (eigen) overzicht kunt u de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs van de laatste 3 schooljaren zien.

2020-2021: Uitstroom = 7 lln.:    VMBO-Basis - 1lln., VMBO-kader - 1 lln., VMBO-GT - 1 lln., VMBO-GT/Havo - 1 lln., Havo/VWO - 2 lln., VWO - 1lln.

2021-2022: Uitstroom = 10 lln.:   VMBO-Basis - 1 lln., VMBO-Kader - 2 lln., VMBO-GT/Havo - 3 lln., VWO - 4 lln.

2022-2023: Uitstroom = 7 lln.:     VMBO-Kader - 2 lln., VMBO-GT - 1 lln., VMBO-GT/Havo - 1 lln., Havo/VWO - 2 lln., VWO - 1 lln.

Omdat er m.i.v. 2024 niet meer met een eindtoets maar met de Doorstroomtoets wordt gewerkt bij de schooladvisering richting Voortgezet Onderwijs, is er een overzicht van activiteiten gemaakt dat duidelijkheid geeft in de te nemen stappen m.b.t de advisering van de schoolverlaters en hun ouders.

Ouders en kinderen worden tijdens een speciaal hiervoor geplande informatie avond ingelicht over het aanmeldingstraject. De datum van deze info.avond staat op de schoolkalender vermeld.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige omgeving waarin de leerlingen leren samen te leven en telkens opnieuw mogen beginnen. Op onze scholen wordt daartoe een methode sociaal emotionele ontwikkeling 'Kanjer' gebruikt. De leerlingen leren zich in een ander te verplaatsen en worden betrokken bij het opstellen en handhaven van afspraken in de klas. Tevens worden leerlingen gestimuleerd in het deelnemen aan de samenleving door activiteiten te ontplooien waarin leerlingen iets voor anderen kunnen betekenen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positief zelfbeeld
  • gedragenheid
  • zingeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2016 heeft het laatste inspectiebezoek plaats gevonden.

De samenvatting van het inspectierapport vermeld het volgende:

Basisschool de Klaverhoek heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

De school haalt voldoende eindresultaten in de kernvakken en biedt de mogelijkheid om de leerlingen ook vaardigheden in meer brede zin bij te brengen. Dit sluit aan bij wat de leerlingen graag willen.

De leraren geven goed les, zowel pedagogisch als didactisch. De lessen spreken leerlingen aan en de leraren weten hun leerlingen te stimuleren om te leren. Daarbij sluiten zij aan op wat de leerlingen nodig hebben.

De school meet regelmatig of leerlingen zich veilig voelen en handelt adequaat bij problemen op dit gebied.

De kwaliteitszorg is goed ontwikkeld op school. Schoolleiding en team hebben zicht op de kwetsbare kanten van het eigen onderwijs en werken samen aan kwaliteitsverbetering.

Onderwijsresultaten: Resultaten - VOLDOENDE; Sociale leerresultaten - VOLDOENDE

Onderwijsproces: Zicht op ontwikkeling - VOLDOENDE; Didactisch handelen - VOLDOENDE

Schoolklimaat en Veiligheid: Veiligheid - GOED

Kwaliteitszorg en Ambitie: Evaluatie en verbetering - VOLDOENDE; Kwaliteitscultuur - GOED; Verantwoording en dialoog - GOED

De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Terug naar boven