interconfessionele basisschool De Klaverhoek

Margrietstraat 28 4782 AH Moerdijk

Schoolfoto van interconfessionele basisschool De Klaverhoek

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Klaverhoek heeft naast een vakleerkracht voor gymnastiek nog een aantal specialisten in huis die opgeleid zijn om een bepaald vakgebied te managen. Dit is een professionaliseringskeuze geweest waarbij rekening wordt gehouden met individuele wensen van de betreffende leerkracht in relatie met de schoolontwikkeling.

Daarnaast zijn er specialisaties op de volgende gebieden: ICT (post-HBO)(1), HBO Master ED (Educational Needs)(1), Post HBO Bewegingsonderwijs(1),Schoolcoach 'LeerKRACHT'(1), KANJER-coach (SEO)(2), Cultuurcoördinator(2), Speelpleincoördinator(2), Hoog Begaafdheidscoach(1), werkgroep Begrijpend Lezen (2),. Vanwege de grootte van het team kan het voorkomen dat collega's zich op meerdere gebieden specialiseren of zitting hebben in een werkgroep. Dit naast de groepsverantwoordelijkheden die iedereen heeft in haar respectievelijke unit of functie. Er zijn voldoende collega's aanwezig die een BHV-training gevolgd hebben.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van personeel wordt door de stichting geregeld. Vanuit een interne vervangingspool wordt personeel ingezet.

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt moet steeds vaker beroep worden gedaan op extra inzet van collega's en een hoge mate van creativiteit om verlofsituaties ( in welke vorm dan ook ) op te vangen. Dit komt niet altijd ten goede aan de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs. De inzet van het eigen personeel van onze organisatie ( school en stichting ) vraagt veel creativiteit, mobiliteit en flexibiliteit om aan soms moeilijke situaties het hoofd te bieden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Klaverhoek is een basisschool met inspirerend, eigentijds onderwijs. Om die reden werken we in units. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met unitonderwijs het best denkbare onderwijsaanbod voor onze leerlingen kunnen realiseren. De leerlingen uit de groepen 1, 2, 3 en 4, 5 en 6,7, 8 krijgen onderwijs in een unit. Daarbinnen krijgen de leerlingen een onderwijsaanbod dat past bij hun ontwikkeling. Er is ook ruimte om groepsdoorbrekend te werken als het onderwijsaanbod passend moet zijn.

Werken op deze manier wil zeggen dat er gekeken wordt naar de ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen worden niet meer alleen op basis van leeftijd ingedeeld. Op deze manier kunnen leerlingen zich beter op hun eigen niveau ontwikkelen. 

Door ons onderwijs op deze manier te organiseren hebben leerkrachten steun aan elkaar in aanbod en proces, de mogelijkheid om leerlingen doelgericht te observeren en een passend aanbod gericht op de kerndoelen/ leerlijnen vorm te geven. Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen als belangrijk aandachtspunt. We geloven in “samen werken” en “samen leren”.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs wordt in combinatie met buiten spelen en de pauzes in het overzicht in beeld gebracht.

Werken met ontwikkelingsmaterialen. Hier worden vele leeractiviteiten toe gerekend die betrekking hebben op de totale ontwikkeling van de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is een samenvoeging van meerdere activiteiten. 'Vier Keer Wijzer', burgerschap, verkeer, topografie, spreekbeurten/presentaties, school TV, typecursus. De uren worden verdeeld over deze activiteiten. Dit samenvoegen van vakken noemen we geïntegreerd leren.

Inloop.

In de units 1,2,3 en 4,5 en 6,7,8 is er aan het begin van de dag een inloopmoment. Dit moment wordt gebruikt om zicht te krijgen op het welzijn van de kinderen, dagritme bespreken, terugkijken naar de vorige dag, korte instructiemomenten. Het wordt gebruikt om iedere schooldag weer goed te kunnen starten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het gepubliceerde schoolondersteuningsprofiel is de samenvatting in actiepunten van het gehele schoolondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door het verbeteren van onze schoolorganisatie (UNIT onderwijs) en inzet van ons team geven we nog beter invulling aan het aanbieden van leerstof die bij de leerling past.

De populatie van de school kan als gevolg van migratie sterk veranderen. Aan ons en de totale organisatie de taak om een antwoord te vinden op de problematieken die daar mee gepaard kunnen gaan en om de ondersteuning te kunnen geven die nodig is.

Verder werken aan een verbeterde samenwerking in het scholennetwerk t.b.v. een gepast leerstofaanbod aan leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naast de samenwerking met Kibeo, wordt de BSO momenteel geregeld door 'De Hoeksteen', te Zevenbergschen Hoek. Deze organisatie is NIET in het schoolgebouw gevestigd maar heeft een andere locatie. Eind schooljaar 2022-2023 zijn we met Kibeo een traject gestart om BSO op de Klaverhoek te realiseren. We hopen hier medio augustus/september van 2023 mee te kunnen starten.

Kinderen die gebruik maken van BSO 'De Hoeksteen' worden bij de Klaverhoek ( einde schooltijd ) opgehaald. Als er met Kibeo BSO op de Klaverhoek gerealiseerd is (augustus/september 2023?), dan hoeven kinderen die van deze faciliteit gebruik maken niet meer te worden opgehaald. 

Terug naar boven