Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets 2020-2021

Onze leerlingen hebben over het algemeen boven verwachting gepresteerd. Met een gemiddelde score van 531 zitten we weliswaar onder het landelijk gemiddelde van 534,5, maar als je kijkt naar de omstandigheden met alle corona perikelen, zijn wij supertrots op onze leerlingen en de groei die ze het afgelopen jaar hebben doorgemaakt!

De inspectie past dit jaar de werkwijze rondom de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. We worden niet beoordeeld op de resultaten. Bij de toetsresultaten heeft een aantal kinderen ons verrast. Kinderen hebben juist hoger of lager gescoord dan tevoren ingeschat. Bij een aantal kinderen is het advies dan ook naar boven bijgesteld. Kijkend naar de adviezen dan was de prognose dat het moeilijk zou worden het landelijk gemiddelde te behalen. Ter voorbereiding op de eindcito is er aan het begin van het jaar een plan van aanpak geschreven met doelen voor de verschillende cognitieve vakken.
Bij het gemiddelde over drie jaar van het 1F niveau en S niveau scoren we binnen de marges.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen na ieder blok/ hoofdstuk de toetsen af die horen bij de verschillende methodes. Naar aanleiding van de resultaten zal de leerkracht extra en/ of nieuwe instructie aanbieden aan de kinderen die dat nodig blijken te hebben.

Daarnaast nemen wij de halfjaarlijkse toetsen van Cito af bij onze leerlingen. Na de toets afnames worden de resultaten door de leerkrachten en de Intern Begeleidsters geëvalueerd en worden er analyses gemaakt.
Deze analyses leiden tot een uitgebreid plan van aanpak.

Daarnaast maken de Intern Begeleidsters, in overleg met de directie, een schoolbrede analyse.

Zorgleerlingen worden planmatig gevolgd door de leerkracht. Deze wordt, waar nodig, hierin ondersteund door de Intern Begeleidster.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De hierbij vermelde gegevens, spreken hopelijk voor zich.
Indien u verdere toelichting wenst, of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school via 0481-431596 of via directie@martinusschoolmillingen.nl .

Hoe komt de advisering tot stand:

Voor zowel het voorlopig advies in groep 7 als het definitieve advies in groep 8 worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. De ontwikkeling in de vaardigheidsscores op de LOVS toetsen. De resultaten bij rekenen en begrijpend lezen zijn de beste voorspellers van het succes in het voortgezet onderwijs.
  2. Aanvullende informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en dergelijke op grond van meerjarige observaties.
  3. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes wordt relevante informatie verzameld om het advies te onderbouwen.

Groep 7:
De leerlingen ontvangen in maart een voorlopig advies. Deze worden voorbereid door de adviescommissie (leerkrachten groepen 7 en 8, IB-er en directeur).
Tijdens het rapportgesprek in maart bespreken we samen met de ouders en de leerlingen de te verwachten uitstroom. We hebben dan voldoende data om ons voorlopig advies te onderbouwen.  We geven tijdens dit gesprek aan in welke richting u moet denken als het gaat om het voortgezet onderwijs. Gaat uw kind de praktische- of de theoretische kant op? 
Door het voorlopig advies op deze manier vorm te geven en op dit moment te bespreken willen we ouders en leerlingen ook bewust maken van de groeimogelijkheden van het kind en samen kijken naar de eventuele onderwijsbehoeften die het kind heeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de leerling uiteindelijk het juiste advies in groep 8 krijgt. 

Groep 8:
De leerlingen en hun ouder(s) ontvangen in januari het definitieve schooladvies. Dat is dit keer ook weer voorbereid door de adviescommissie.
Op grond van dit advies kunnen de leerlingen worden aangemeld bij de VO school naar keuze, passend binnen het gegeven advies.

Heroverweging advies:
Als een leerling op de eindtoets een hogere score haalt dan op grond van het gegeven advies verwacht mocht worden, zal het advies heroverwogen worden door de adviescommissie. De ouders en de betreffende leerlingen worden hier zo snel mogelijk na het ontvangen van de behaalde score van op de hoogte gebracht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2018 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Daarbij zijn we op vier standaarden beoordeeld.
Deze standaarden zijn alle vier beoordeeld met een voldoende!
Deze vier standaarden zijn:
- didactisch handelen (Hoe wordt er lesgegeven.)
- pedagogisch klimaat (Hoe gaan we om met de leerlingen en hoe gaan de leerlingen met elkaar om.)
- kwaliteitszorg (Hoe zorgen we dat de leerlingen op het juiste niveau wordt lesgegeven.)
- kwaliteitscultuur (Hoe zorgen we ervoor dat we op een goede manier planmatig werken en onze gestelde doelen ook behalen.) 

In haar terugkoppeling heeft de inspecteur het team complimenten gegeven voor de ontwikkeling die het team en de school de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Daarnaast heeft zij bij alle vier de standaarden ook tips gegevens waar we ons voordeel mee kunnen doen. We gebruiken het verslag van de inspecteur én het verslag van een interne audit van onze stichting (heeft in april 2018 plaatsgevonden) en de uitslag van het tevredenheidsonderzoek (is in april 2018 afgenomen) om de speerpunten voor de komende schooljaren op te stellen.

Terug naar boven