Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

Het team

Toelichting van de school

De vermelde gegevens spreken voor zich.

Indien u verdere toelichting wenst, of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij een vervangerspool. Als personeel verlof heeft wordt via deze vervangerspool de vervanging geregeld. In uitzonderlijke gevallen is er geen vervanging beschikbaar. In dat geval wordt de betreffende groep opgedeeld over andere groepen. Als er hierna nog geen vervang(st)er beschikbaar is, kan besloten worden om de groep een dag vrij te geven. In dat geval worden de ouders tijdig op de hoogte gesteld. Kinderen waarvoor geen opvang thuis mogelijk is, worden op school opgevangen. 
De kleutergroepen worden nooit opgedeeld. In voorkomende gevallen zullen deze meteen een dag thuis mogen blijven. 
Uiteraard zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De St. Martinusschool is aangesloten bij Stichting Primair Onderwijs Condor (www.spocondor.nl).
De school is gesitueerd in het dorp Millingen aan de Rijn.
De school heeft rond de 350 leerlingen (peildatum februari 2023). Er zijn ongeveer 9% niet westerse leerlingen op school. De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen. De groepen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. Een uitzondering hierop zijn de groepen 3/4 en 5/6. Deze combinatiegroepen hebben we moeten maken omdat het aantal leerlingen in deze groepen niet genoeg was om er aparte groepen van te maken.
Naast deze 16 groepen hebben we ook een Integratieklas. Hierin zitten kinderen die een didactische achterstand en zwakke executieve functies hebben. Deze groep bestaat uit maximaal 12 leerlingen van groep 3 t/m 5.

Op de St. Martinusschool zijn 30 mensen werkzaam.
Naast de directeur heeft de school een managementteam, dat bestaat uit twee bouwcoördinatoren en twee intern begeleiders. Verder beschikt de school over een conciërge. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een hoogbegaafdheidsspecialist, een ICT-er en een gedragsspecialist. Daarnaast hebben we nog een Jeugdconsulent die verbonden is aan het Sociaal Team Millingen.

Vanuit onze stichting en ons samenwerkingsverband kunnen we op afspraak ook beschikken over een een rekenspecialist, dyslexiespecialist, orthopedagoog, taalspecialist en gedragsspecialist.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen is inclusief stillezen, technisch lezen, begrijpend lezen en begrijpend luisteren.

Taal is inclusief spelling, mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Algemeen

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs betekent voor ons dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Onze school biedt leerlingen deze mogelijkheid. Op de St. Martinusschool gaan we niet uit van onderwijsbeperkingen, maar van onderwijsbehoeften: wat het kind op een bepaald gebied kan leren met hulp van volwassenen in een afgesproken tijd. Onderwijsbehoeften zijn te beschouwen als kindspecifieke onderwijsdoelen. Ze zeggen behalve over wat een kind kan leren, ook iets over de aard van de hulp en de ondersteuning die een kind nodig heeft.  

Onze school is er voor alle kinderen in Millingen en omgeving want we willen thuisnabij onderwijs bieden. We zullen altijd samen met ouders kijken naar mogelijkheden en kansen binnen ons onderwijsaanbod.  Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van spraaktaalontwikkeling (TOS) of een didactische achterstand hebben in relatie met zwakke executieve functies (Integratieklas) kunnen wij onderwijs op maat aanbieden.  Dankzij de NPO-gelden hebben we nu ook de mogelijkheid om onze NT 2 leerlingen extra te begeleiden.   

Integratieklas

Sinds het schooljaar 2019-2020 hebben we een Integratieklas op onze school.
Een integratieklas is een klas voor speciaal (basis)onderwijs binnen onze reguliere school, waar leerlingen in zitten die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze een didactische achterstand hebben in combinatie met zwakke executieve functies. In de ochtenden zitten deze leerlingen bij elkaar in de integratieklas. In de middagen doen ze daar waar mogelijk mee in het reguliere onderwijs.

Leerlingen in onze integratieklas krijgen dus onderwijs op een reguliere school, maar wel in een speciale setting met begeleiding op maat.
De begeleiding in de integratieklas wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde leraar. Een kind uit de integratieklas kan samen met de andere kinderen van de Martinusschool buiten spelen in de pauze, van een schoolactiviteit genieten of in een leesgroepje zitten. Op deze manier leren alle leerlingen omgaan met onderlinge verschillen en overeenkomsten.

Medium voorziening voor leerlingen met een Taal ontwikkelingsstoornis (TOS)
Sinds 2017 is onze school een Medium voorziening voor leerlingen met een Taal ontwikkelingsstoornis (TOS). We willen ook voor de leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking een optimaal passende onderwijsplek realiseren in de eigen sociale omgeving. Om dit waar te maken werken we intensief samen met Kentalis. Onze school biedt aan leerlingen met TOS een medium arrangement, d.w.z. dat zowel de leerling als de klas en de leerkracht van de leerling wordt begeleid door ambulant begeleider van Kentalis en de intern begeleider die geschoold is in het begeleiden van leerlingen met TOS. We richten ons daarbij op teambrede expertise ontwikkeling van leerkrachten én directe ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijsproces, met als doel kwalitatief hoogwaardige geborgde cluster 2 begeleiding ín het primaire onderwijsproces.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om alle kinderen uit Millingen een passende plek te geven op onze school. Om dit waar te kunnen maken gaan we de komende tijd met het team de mogelijkheden onderzoeken voor het bieden van inclusiever onderwijs. Daartoe is een ontwikkelteam 'Passend Onderwijs' ingesteld om die mogelijkheden te onderzoeken.   

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf waar onze school mee samenwerkt is die van Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling. Zij begeleiden een aantal peuters die vallen onder de VVE regeling en die bij ons instromen. Om de overgang tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf voor alle kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen vullen de pedagogisch medewerkers een observatielijst in en houden we een warme overdracht voor de kinderen die bij ons starten. We volgen de kinderen dagelijks in hun ontwikkeling. Dat doen we o.a. met behulp van het observatie instrument KIJK. We bieden de kinderen volgens de ontwikkelingslijnen van Kijk een rijk aanbod aan op het gebied van woordenschatontwikkeling, zinsbouw, begrijpend luisteren en fonemisch bewustzijn. 
Op het moment dat we zorg hebben over de ontwikkeling van een kind bespreken we dit met de ouders. We kunnen ook onze Intern Begeleidster inschakelen om onderzoek te doen en/ of om ons te ondersteunen bij de begeleiding van het kind dat (extra) zorg nodig heeft.

Terug naar boven