Basisschool St Martinus

Chopinstraat 2 6566 DV Millingen aan de Rijn

  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus
  • Schoolfoto van Basisschool St Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Als je bij ons binnenstapt, zorgen we er eerst voor dat iedereen gezien wordt. wat de basis legt voor een veilige leeromgeving. Je hebt het gevoel dat je ertoe doet en dat je je veilig mag voelen. En vervolgens kun je vertrouwen krijgen en geven. De basis om tot leren te komen. En met het vertrouwen versterken we elkaar. We ontwikkelen eigenaarschap  waarbij verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander een belangrijk uitgangspunt is. We maken samen keuzes en helpen elkaar in onze ontwikkeling. We maken de leerlingen bewust  van hun groei-mindset, zodat ze kunnen denken in kansen en uitdagingen en leren omgaan met de leerkuil.

In ons streven naar inclusief onderwijs  hebben we grote aandacht voor de basisvakken waar we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. We zijn er van overtuigd dat ieder kind een sterke basis van rekenen, taal en kennis van de wereld nodig heeft om goede keuzes te kunnen maken voor nu en de toekomst.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezien worden & vertrouwen
  • Betrokken & bevlogen
  • Veiligheid & fijne sfeer
  • Eigenaarschap & Groeimindset
  • Samen met ouders en kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2024 had de Martinusschool 356 leerlingen. Naar verwachting zal dit de komende jaren redelijk stabiel blijven.

In het schooljaar 2023-2024 heeft de school 15 reguliere groepen en 1 integratieklas. In deze integratieklas  krijgen leerlingen met een arrangement extra ondersteuning buiten de groep om. Door deze kinderen met een andere onderwijsbehoeften deel te laten nemen aan de integratieklas voorkomen we dat deze leerlingen uitstromen naar het SBO. Hiermee realiseren we ook inclusiever onderwijs.

Op de Martinusschool hebben we ook een leerlingenraad. De raad heeft als doel:
-De betrokkenheid en eigenaarschap van de leerlingen te vergroten
-De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
-De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
-De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen bevorderen van actief burgerschap

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen horen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

De Tussenschoolse Opvang wordt verzorgd door TSO-medewerkers van Brood en Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden.  
De TSO vindt plaats in de school.
Klik hier voor de kosten en de overige overblijfinformatie.

De BSO wordt door Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling (voorheen Humanitas) geregeld. De kinderen kunnen ook tijdens vrije dagen en schoolvakanties worden opgevangen. Aan deelname aan de BSO zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.humankind.nl .

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De protocollen "agressie, geweld en seksuele intimidatie", "e-mail, internet en sociale media" en de school- en klassenregels zijn opgenomen in het School VeiligheidsPlan. Dit School VeiligheidsPlan is te vinden op onze website: www.martinusschoolmillingen.nl, onder het kopje 'School'.

Bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling, volgen wij de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze meldcode vinden door hier te klikken. 

Terug naar boven