Openbare Basisschool De Kameleon

Langenboomseweg 1 A 5451 JH Mill

  • Met Jeelo werken we door de hele school op een projectmatige manier in heel brede zin aan de verkenning van de wereld.
  • Leerlingen maken kennis met kunst, cultureel erfgoed en media. Ze leren hun eigen creativiteit te gebruiken en te ontwikkelen.
  • Naast tekenen en handvaardigheid, kennen wij de crea-uren waarbij de gebruik maken van de hulp van ouders.
  • De kring is kenmerkend voor onze school. In de kring ontmoeten we elkaar, delen we lief en leed, geven we instructie en presenteren we.
  • Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaarden om te komen tot leren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 van Openbare Basisschool de Kameleon wordt in november de Drempeltoets afgenomen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen alle kinderen in februari een schooladvies voor Voortgezet Onderwijs. Het schooladvies wordt gegeven aan de hand van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind, de leer- en werkhouding en de cognitieve vaardigheid. Gedurende de schoolloopbaan volgen we alle kinderen via het leerlingvolgsysteem. Het advies wordt na overleg met de ouders en het kind gegeven.

In groep 8 worden enkele extra toetsen afgenomen. Zo maken de kinderen in november de drempeltoets en nemen we een intelligentie onderzoek af. In april volgt de verplichte eindtoets van IEP.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven