Kindcentrum De Kastanjelaar

Elsenstraat 3 5763 AP Milheeze

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Kastanjelaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde schoolscore is berekend op basis van de gegevens zoals deze bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekend zijn. De gemiddelde schoolscore in Venster wijkt af van die van de Inspectie. Dit komt omdat de Inspectie uitgaat van de schoolscores zoals deze door de toets-leverancier is aangeleverd. Venster gaat uit van de individuele scores van leerlingen zoals deze in BRON (Basisregister Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs) zijn aangeleverd.

Wilt u meer informatie over de cito-scores van basisschool de Kastanjelaar en het inspectieoordeel, dan kunt u contact opnemen met Karin van den Berkmortel,  k.vdberkmortel@dekastanjelaar.nl .

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het team van basisschool "de Kastanjelaar" voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van leerlingen. Deze houdt niet op na groep 8.
Al in groep 7 wordt door de school een denkrichting voor het VO gegeven.
In groep 8 komt dan het definitieve advies.
Bij het bepalen van het advies kijken de leerkrachten naar de resultaten en observaties van de leerling gedurende de hele basisschoolperiode. De entreetoets in groep 7 en de Eindtoets basisonderwijs in groep 8 geven daarnaast een onafhankelijk oordeel over de vorderingen van een leerling aan het einde van de basisschool. Het VO krijgt van de leerkrachten een onderwijskundig rapport van de leerling. De leerkrachten voeren waar nodig het gesprek met het VO over plaatsing. De contacten met de VO scholen worden goed onderhouden. Er vinden jaarlijkse terugkoppelsessies plaats tussen het VO en de school. Wij willen van het VO graag weten of het schooladvies passend is geweest. Dit checken we door aan het VO te vragen of de leerlingen zonder zittenblijven over zijn gegaan van de tweede naar de derde klas in het VO.

Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het VO werken de kinderen in groep 8 met een LOP (LeerlingOntwikkelingsPlan).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool "de Kastanjelaar" heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats.
De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Verbeterpunten, aangegeven door o.a. de inspectie, zijn verwerkt in een plan van aanpak.
 

Terug naar boven