Tjongerschool

Schoterlandseweg 95 8454 KD Mildam

Schoolfoto van Tjongerschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We willen graag weten of ons onderwijs de gewenste resultaten oplevert. Daarom werken we planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en toetsen we de kinderen systematisch. Daarnaast observeren en registreren we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Er zijn twee soorten toetsen:  

* De niet -methodegebonden toetsen. 

* De methodegebonden toetsen.  

De niet-methodegebonden toetsen   

Dit zijn toetsen die niet bij een bepaalde lesmethode horen. We hebben voor de Cito-toetsen gekozen. Gedurende het hele schooljaar worden deze toetsen afgenomen wanneer een leerling heeft laten zien dat hij/zij aan de toets toe is o.b.v. behaalde/aangetoonde doelen en/of observaties door de leerkracht. De meeste leerlingen zullen echter nog steeds in februari en in juni deze toets maken. Leerlingen die een inhaalslag willen maken worden niet vertraagd op deze manier. Er wordt dus adaptief getoetst. Leerlingen die zij-instromen van een andere basisschool worden bij binnenkomst opnieuw getoetst. Wij willen nl weten hoe deze leerlingen een toets maken en welke fouten ze maken, ontdekken van eventuele hiaten. Hierdoor hebben wij een nulmeting en kunnen wij deze leerlingen goed volgen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Leerlingen maken de toetsen van de basisvakken dus op niveau.

Methodegebonden toetsen   

Dit zijn toetsen die horen bij een bepaalde methode. Alle toetsresultaten van een bepaald vak worden per schooljaar geregistreerd en geanalyseerd. Bent u tussentijds benieuwd naar de vorderingen van uw kind, neem gerust contact op met de leerkracht.

De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerlingniveau en voor het effect van het handelen van de leerkracht. Na elke toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld met de betreffende leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken.  

Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.

De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd.   

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven