Tjongerschool

Schoterlandseweg 95 8454 KD Mildam

Schoolfoto van Tjongerschool

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. 

We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. 

Alle in de schoolgids benoemde documenten zijn op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl terug te vinden.

Het Toelatings- en aanmeldingsbeleid is te lezen op de pagina van onze school op www.scholenopdekaart.nl bij Algemeen => Aantal leerlingen. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van de Tjongerschool

Nancy Liepert

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Deskundigheid
  • Veiligheid
  • Gepersonaliseerd=kind centraal
  • Thematisch geïntegreerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tjongerschool is een dorpsschool met een regiofunctie. Wij zijn een gecertificeerde begaafdheids profielschool (BPS) en staan ook open voor kinderen van buiten het dorp die kunnen profiteren van dit profiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe Vertrouwenspersoon Ambion wil haar leerlingen een veilige onderwijsplek bieden. Wij vinden seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld onacceptabel. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon werkzaam bij Cedin Onderwijs en Zorg (www.cedin.nl)): mevrouw Zwaantje Hiemstra (telefoonnummer: 06-30479921, e-mailadres: z.hiemstra@cedin.nl)  

De externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit heeft drie hoofdtaken: 

- Opvang en begeleiding van de melder; 

- Signalering van ongewenste omgangsvormen (of misstanden binnen de organisatie), en gevraagd en ongevraagd advisering opdrachtgevers; 

- Voorlichting en informatie  

De gesprekken met de externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk mits de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt en zich genoodzaakt ziet de melding door te zetten naar Ambion.  

Aan het eind van het schooljaar ontvangt Ambion een jaarverslag met een geanonimiseerd overzicht van het aantal meldingen, de aard ervan, de stappen die zijn ondernomen en de resultaten. Het jaarverslag biedt de mogelijkheid om trends te signaleren, aanbevelingen te doen om het beleid, procedures, preventie of voorlichting te actualiseren. 

Terug naar boven