De Boomgaard

Beatrixplein 5 3271 BA Mijnsheerenland

  • We zijn een 'EarlyBird-school': vroegschools Engels van groep 1 t/m 8, twee keer per week door een
  • Schoolfoto van De Boomgaard
  • Werken op tablets aan de kernvakken met digitaal lesmateriaal dat sterk wordt afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte.
  • Schoolfoto van De Boomgaard
  • In ons streven de brede ontwikkeling van een kind aan te spreken, neemt creativiteit een belangrijke plaats in.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons bestuur heeft ervoor gekozen om binnen elke school een stukje 'overcapaciteit' onder te brengen. Hierdoor kan binnen het team het e.e.a. worden opgevangen wat betreft afwezigheid. Binnen ons bestuur is op de afdeling personeelzaken een medewerker actief als coördinator van een vervangingspool waarop kan worden teruggevallen als de interne mogelijkheden van de school tekort schieten. Zo wordt er hard aan gewerkt om een omvangrijke en deskundige ploeg invalkrachten paraat te hebben staan voor het waarborgen van de continuiteit van ons onderwijs. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS De Boomgaard maakt deel uit van de bestuurlijke eenheid Acis. Binnen dit bestuur voor openbaar PO en VO heerst een groot kwaliteitsbewustzijn en wordt zeer veel waarde gehecht aan een goed pedagogisch klimaat. De scholen binnen ons bestuur ondersteunen en versterken elkaar. 
Daarnaast acteert De Boomgaard onder de paraplu van 'De Hoeksche school' die staat voor integratie van onderwijs en kinderopvang; we hebben een eigen buitenschoolse opvang die onder dezelfde missie en visie opereert. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We willen onze leerlingen een 'goed gevulde rugzak' meegeven gedurende hun schoolloopbaan. De ambities die we hiervoor stellen, rusten grofweg op vier pijlers:

1. Persoonlijk leiderschap
We willen kinderen in hun kracht kunnen zetten en laten oefenen met verantwoordelijkheid (en verantwoording afleggen). We leggen veel nadruk op de ontwikkeling van levensvaardigheden. We doen dit conform een specifieke pedagogische aanpak: 'The Leader In Me'.

2. Diepte van leren
We willen een contextrijke leeromgeving bieden waarin een goede balans bestaat tussen het vergaren van kennis en het leren van vaardigheden, tussen lagere ordes van leren (onthouden, begrijpen) en hogere ordes van leren (analyseren, creëren), tussen zelfstandig en sociaal leren en tussen formeel en informeel leren. We doen dit onder meer door inzet van een vorm van onderzoekend leren bij wereldorientatie. 
De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen extra uitdaging binnen hun groep en kunnen aanvullend een wekelijks Plusklas-programma volgen onder begeleiding van een specilistische leerkracht. 

3.  Eigentijds aanbod
We willen dat ons aanbod goed aansluit bij wat de huidige maatschappij van haar burgers vraagt. Dit vereist bijvoorbeeld een verstandige omgang met digitale bronnen en middelen, een goede beheersing van het Engels en een (zelf)kritische (leer)houding. We willen kinderen naar zichzelf leren kijken (“Wat kan mijn bijdrage zijn?”) en vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een leven lang leren. 
We werken hier onder meer aan door een aanbod vroegschools Engels (vanaf groep 1) en de inzet van digitale middelen en leeromgevingen zoals de Snappet. 

4.  Toewijding en plezier
We streven naar een werkhouding met grote betrokkenheid en gedeeld leiderschap, zowel binnen ons team als bij onze leerlingen en ouders. We willen oog hebben voor de diversiteit aan talenten en interesses en die passend aanspreken.
Kinderen met een specifieke begeleidingvraag kunnen bij ons terugvallen op een kundig team ondersteund door een intern begeleider en een gedragsspecialist, zonodig aangevuld met externe expertise. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven