Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Eendracht 2 3641 ML Mijdrecht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor elke groep is er een groepsoverzicht waar het niveau van de kinderen in staat. De lessen worden zo gegeven dat alle kinderen op hun niveau les krijgen.

Dagelijks wordt er gekeken of de kinderen de ontwikkeling van dat moment oppakken.

Na elke methodetoets wordt er gekeken welke begeleiding een kind nodig heeft of dat het aan het werk kan met uitdagender werk. Indien noodzakelijk wordt het groepsoverzicht aangepast.

Na de Citotoetsen, januari en juni, wordt er gekeken of het onderwijs voldoende heeft opgebracht. Zo ja, wat is er gedaan waardoor het goed gaat. Dat blijven we doen. Zo nee, wat waren de belemmerende factoren en wat kan er voor een betreffend kind anders.

De leerkrachten in de groep geven kinderen de begeleiding die ze nodig hebben. Als blijkt dat er extra aandacht gegeven moet worden, dan zal de leerkracht een intensiveringsprogramma opzetten. Hierbij kunnen ook onderwijsassistenten worden ingezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van onze school stromen uit naar het onderwijs dat bij hun past. In groep 7 krijgen ze een voorlopig advies. In groep 8 krijgen ze een adviesgesprek. Er wordt gekeken naar werkhouding, cito scores, methodegebonden toetsen en luisterhouding. Na dit traject kiezen de kinderen met hun ouders zelf de school die past bij het niveau en waar ze zich prettig voelen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school staat bekend als een school waar iedereen gezien wordt en waar je jezelf mag zijn. Onze Katholieke identiteit en Kanjertraining zorgt ervoor dat we een goede sfeer op school hebben waar men zich thuis voelt. De relatie leerkracht en leerling is erg belangrijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen-werken
  • Persoonlijk
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is op 20 juni 2017 bij ons op bezoek geweest. Wij hebben een voldoende beoordeling gekregen van de inspectie waarbij nog wel ontwikkelpunten zijn benoemd.

Voor ons pedagogisch klimaat hebben we een Goed gekregen. Daar zijn we trots op.

Terug naar boven