Daltonschool De Windroos

Proostdijstraat 39 3641 AT Mijdrecht

  • Schoolfoto van Daltonschool De Windroos
  • De leerlingen plannen en reflecteren hun werk.
  • De leerlingen werken met een taakbrief, waarin ze zelf plannen en reflecteren.
  • Coachen van leerlingen in een veilige omgeving.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 hebben we voor de eerste keer de eindtoets Route8 gebruikt. Deze toets is adaptief: dat betekent dat als kinderen meerdere goede antwoorden geven, de toets automatisch moeilijkere vragen stelt. Zo wordt ieder kind uitgedaagd. Kinderen die meerdere fouten achter elkaar maken, krijgen daarna gemakkelijkere vragen. De toets geeft dus aanbod op niveau. Kinderen zien tijdens de toets niet of ze een vraag goed of fout hebben. Naast de kennisvragen vult ieder kind ook een vragenlijst in: hoe zie ik mezelf en hoe is mijn werkhouding (motivatie, inzet, concentratie etc).

De manier van toetsafname past bij onze manier van kijken naar kinderen: zien wat een kind nodig heeft.

De afname op de computer sloot aan bij de manier waarop de kinderen tijdens de lockdown periodes hebben gewerkt: digitaal.

Bij de eindtoets 2021 zijn verschillen tussen kinderen zichtbaar geworden: sommige kinderen hebben geprofiteerd van het thuisonderwijs en begeleiding van ouders, andere kinderen zijn veel meer gebaat bij onderwijs op school. Dit is van invloed geweest op de individuele scores van de kinderen en op de groepscore.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten reflecteren met de leerlingen aan het eind van de les of het doel bereikt is. Als een leerling aangeeft dat het extra ondersteuning nodig heeft om de doelen te behalen, dan plant de leerkracht deze in gedurende de week. Bij de vakgebieden: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen wordt na ieder blok een methodetoets afgenomen. De leerkracht signaleert dan of groeps- of individuele doelen wel of niet behaald zijn, en plant waar nodig extra instructies in.

Ieder schooljaar worden in januari en juni toetsen van Cito afgenomen. Dit doen wij om ons onderwijsaanbod te monitoren.Tevens heeft de uitslag een beeld van de ontwikkeling van de school, de groep en van de individuele leerling. Met de gegevens stellen we het groepsplan op. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven