Openbare Basisschool de Koet

Tripkouw 36 1679 GJ Midwoud

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Koet

Het team

Toelichting van de school

De leiding van De Koet berust bij de directeur. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun groep. Naast hun lesgevende taak en daaruit voortvloeiende taken vervullen zij nog andere taken binnen de organisatie zoals:

  • het organiseren van de begeleiding aan zorgleerlingen (samen met de intern begeleider)
  • begeleiding van stagiaires
  • werken aan professionele ontwikkeling
  • coördinatie op het gebied van lezen, Kanjertraining, wereldoriëntatie en Snappet

Binnen de school werkt een aantal uur per week een administratief medewerker, vrijwilliger algemene zaken, conciërge en een vrijwilliger lezen en rekenen bij groep 3/4. Drie dagen per week is er een leerkrachtondersteuner aanwezig voor remedial teaching. Samen met alle collega's vormen we team obs De Koet. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht door ziekte afwezig is, wordt er altijd naar een invaller gezocht. Aangezien het aantalbeschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Als we geen invaller voor de groep kunnenvinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangegeven volgorde:

a. We kijken of een extra leerkracht aanwezig is die ingezet kan worden voor de groep.

b. We kijken of de groep opgedeeld kan worden over meerdere groepen.

c. We sturen de groep naar huis.

Het naar huis sturen van een groep doen we slechts in het uiterste geval en het liefst alleen als de beslissing een dag van tevoren genomen kan worden. Als deze maatregel op de dag zelf genomen moet worden, wordt eerst contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Mocht er thuis geen opvang mogelijk zijn, wordt er op school in een andere groep voor opvang gezorgd.

Ten tijde van Corona hebben/hadden we te maken met de maatregelen van het RIVM waardoor het niet mogelijk is/was groepen te verdelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven