Titus Brandsma

Pienterpad 2 1775 AX Middenmeer

  • Op de RKBS Titus Brandsma kijken we hoe ICT het onderwijs kan versterken.
  • Kinderen werken waar mogelijk op hun eigen niveau.
  • In de kleutergroepen staat spel in al zijn vormen centraal.
  • In de kleutergroepen staat spel in al zijn vormen centraal.
  • In het gebouw zijn leerlandschappen te vinden waar leerlingen samen kunnen werken aan opdrachten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Welke vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind de beste keuze is hangt niet alleen af van de resultaten, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Ons leerlingvolgsysteem is één van de vaste gegevens om te komen tot een advies voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast gebruiken wij de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkrachten. Wanneer uw kind in groep 7 zit wordt u in juni samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek over het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 vinden vervolgens in februari de definitieve adviezen plaats. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met het digitaal leerlingvolgsysteem ESIS. Na aanmelding wordt hierin een leerlingdossier aangemaakt. Hierin worden de persoonsgegevens, toetsafnames, rapporten en gespreksverslagen opgeslagen. ESIS voldoet aan de FENIT voorwaarden en maakt gebruik van een goed beveiligde database (beveiligingsklasse 4). Alle aanvullingen in het dossier worden in ESIS gevoegd. Wij geven nooit zonder toestemming van de ouders gegevens door aan derden. De gegevens van oud-leerlingen worden 5 jaar na het verlaten van de school vernietigd.  

Naast de toetsen wordt ook het dagelijkse werk van uw kind gevolgd. Deze vorderingen en observaties houdt de leerkracht bij in het groepsplan en het logboek. In het logboek worden acties naar aanleiding van observaties direct ingepland. Omdat leerlingen zich veel diversiteit ontwikkelen is een goede registratie erg belangrijk. Resultaten worden geanalyseerd op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau. Ontwikkelbehoeften van kinderen worden gesignaleerd en opgenomen in de plannen die de leerkracht hanteert om het onderwijs vorm te geven. Daarnaast kan het zijn dat een kind meer specifieke behoeften heeft, passend bij dyslexie bijvoorbeeld. In dat geval wordt de intern begeleider ingeschakeld. Leerkracht en intern begeleider bekijken welke specifieke aanpak deze leerling nodig heeft. Dat wordt verwoord in een plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt ongeveer iedere 8 weken met u doorgesproken en geëvalueerd.

Op onze school maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) van IEP. Het IEP LVS is een digitaal volginstrument. Naast de cognitieve vaardigheden (taal, rekenen, lezen) brengt het instrument ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen in beeld. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen. Het IEP LVS is gebaseerd op een leer- en criteriumgerichte aanpak. Een aanpak waarbij de groei van de leerling centraal staat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hier vindt u het overzicht naar welk type vervolgonderwijs de leerlingen van groep 8 van de Titus Brandsma zijn doorgestroomd. Het vervolgonderwijs wordt bepaald naar aanleiding van de schoolvorderingen van de afgelopen jaren, de observaties van de leerkracht en de gesprekken met de leerling.

Het voortgezet onderwijs zorgt samen met de basisschool voor een ‘warme overdracht’. Voor de nieuwe school zijn niet alleen de toetsgegevens belangrijk, maar ook aspecten zoals inzet, motivatie en interesses van leerlingen. De basisschool wordt door het voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden over de vorderingen van leerlingen. Zo kunnen wij nagaan of het schooladvies het juiste was.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een goede sfeer zien wij als de basis. Als die basis goed is, dan kan elk mens zich ontwikkelen en uw kind dus ook. De school moet het verlengde zijn van “thuis”. Wij, als teamleden, moeten het vertrouwen in elkaar uitstralen naar de kinderen. Zo ervaren wij dat vertrouwen de basis is om samen te werken in respect naar elkaar. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Wij willen uw vertrouwen behouden door open te zijn over de ontwikkelingen van uw zoon/dochter en door hem/haar een veilige omgeving te bieden.  

Wij werken op school vanuit de basisprincipes van Positive Behavior Support (PBS). Schoolwide PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gezamenlijke waarden zijn gedragsregels geformuleerd gericht op het gebied van: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Het gewenste gedrag wordt actief en systematisch aangeleerd. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen werken
  • Samen leren
  • Samen leven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven