Titus Brandsma

Pienterpad 2 1775 AX Middenmeer

  • Samen binnen het thema van IPC op ontdekking.
  • Samen spelen in de themaplaats.
  • Leren met en van elkaar.
  • Het leerproces wordt weergegeven op de leerwand in iedere klas.
  • Het team van de Titus Brandsma 2023-2024.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de RKBS Titus Brandsma. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van en het onderwijs op de RKBS Titus Brandsma gevestigd in Middenmeer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

De RKBS Titus Brandsma: een op de toekomst gerichte omgeving van samen leven, werken en leren.   
De Titus Brandsma is een Rooms Katholieke Basisschool die is opgericht in 1955. Sinds 2009 is de Titus Brandsma gehuisvest in de Brede School Middenmeer. Een goede sfeer zien wij als de basis. In een omgeving waarin een leerling zich veilig en thuis voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Deze omgeving creëren wij op school door in ons onderwijs te voldoen aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte ‘relatie’ wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte ‘competentie’ wordt verstaan dat een leerling het gevoel heeft dat het werkt op een goed leerstofniveau. Dat het zich uitgedaagd voelt, maar dat het niet overvraagd wordt. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.

De Titus Brandsma werkt met International Primary Curriculum (IPC). IPC is een curriculum en onderwijsconcept dat werkt met duideljk omschreven leerdoelen en thema's die de kinderen enthousiast en betrokken maken. Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

Wilt u meer weten of eens in de praktijk zien hoe wij werken? U bent van harte welkom! Wij leiden u met alle plezier rond door onze school. Wanneer u vooraf even contact met ons opneemt kunnen we een afspraak met u maken zodat we zeker weten dat we ook tijd voor u hebben.

Meer informatie over onze manier van werken kunt u lezen in onze schoolgids.

Hartelijke groeten,

het team van de Titus Brandsma.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met LEV
  • Samen werken, leren en leven
  • IPC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt op 1 februari 2023 ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over 7 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven