Openbare Jenaplanschool de Wilster

Zuiderstraat 1 9991 CM Middelstum

  • Prachtige kunstwerken zijn door de kinderen gemaakt. Samen zijn we in een kleurrijke karavaan overgevlogen van de oude naar de nieuwe locatie.
  • Het binnen en buiten leren past bij on onderwijsconcept.
  • We motiveren en stimuleren kinderen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Kinderen leren van elkaar en met elkaar.
  • Koken doen we iedere dag met veel plezier.

In het kort

Toelichting van de school

Eigen-wijs de wereld in.

Openbare Jenaplan School De Wilster is een sfeervolle en bruisende school waar elke dag (samen) gespeeld, gewerkt, gevierd, gepraat en geluisterd wordt. We hebben een enthousiast en ambitieus team dat ervoor zorgt dat kinderen zichzelf kunnen zijn, zich betrokken voelen en het goed doen. Daar zijn we trots op! 

Zo gaat de leerstof leven,

Op De Wilster werken we gericht aan de basisleerstof en sluiten we aan bij de mogelijkheden en interesses van ieder kind. Daarnaast sturen we aan op het verwerven van verschillende vaardigheden, zoals kritisch denken, samenwerken, creatief zijn en ondernemerschap. Hoe we aan de leerstof werken? We willen dat de leerstof bij kinderen gaat leven en betekenis krijgt. Dat ze nieuwsgierig zijn naar meer. Daarom werken we in thema’s en bieden we de vakken in samenhang aan. Daarnaast leren we door te denken, te doen en te ervaren. Dat zie je terug in de diversiteit aan werkvormen en activiteiten. Om leren nog betekenisvoller en avontuurlijker te maken, verbinden we binnenschools leren met buitenschools leren. We zijn dan ook regelmatig op pad.   Wij leren onszelf goed kennen

leren we gerichter

Op De Wilster betrekken we kinderen bij hun eigen ontwikkeling door ze te laten meedenken over wat en hoe ze willen leren. Jonge kinderen mogen bijvoorbeeld uit opdrachten kiezen en een eigen invulling geven aan de uitvoering ervan. Oudere kinderen gaan, naast de gezamenlijke doelen, met eigen leerdoelen en opdrachten aan de slag. Als je kunt laten zien dat je de leerstof begrijpt, mag je verder met het volgende doel. Onze leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet door te observeren, gesprekjes te voeren en te coachen. Wat wil je (nog meer) leren, hoe kun je dit het beste aanpakken en wat heb je daarbij nodig? In hun portfolio verzamelen kinderen werk waar ze trots op zijn, zodat ze ook letterlijk hun ontwikkeling zien. Kinderen mogen deelnemen aan de voortgangsgesprekken met hun ouders als ze dat willen.         Wij leren samen

Zo leren we van en met elkaar

Op De Wilster werken we in driejarige stamgroepen. Zo zijn kinderen altijd een keer de jongste, de middelste en de oudste en gaat het elkaar helpen heel natuurlijk. Mooi is dat kinderen op deze manier ook elkaars expertises leren kennen en ervaren dat ze iets voor anderen kunnen betekenen. Oudere kinderen helpen niet alleen jongere kinderen, maar ook andersom. Voor het aanleren van samenwerkingsvaardigheden werken we door de hele school heen met verschillende coöperatieve werkvormen. Bijkomend voordeel van het werken in stamgroepen is dat de jongste (nieuwe) kinderen bijna als vanzelfsprekend de normen en waarden van de stamgroep overnemen. Daar werken we gericht aan, omdat een goede sfeer belangrijk is om (samen) te kunnen leren. We benaderen kinderen gelijkwaardig en positief en maken bijvoorbeeld tijdens de kringgesprekken samen met hen afspraken over hoe we omgaan met elkaar.  

Wij leren met en van ouders

Zo bereiken we meer Op De Wilster werken we samen met ouders aan de ontwikkeling van kinderen. Om ouders en hun kind te leren kennen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken, voeren we aan het begin van elk schooljaar een persoonlijk gesprek. Door een tweewekelijkse nieuwsbrief, voortgangsgesprekken en thema-afsluitingen die we samen vieren, houden we ouders op de hoogte van wat er op school gebeurt. En als ouders ons willen spreken is een afspraak zo gemaakt. Bijzonder aan De Wilster is de grote ouderbetrokkenheid. Ouders organiseren veel leuke activiteiten of helpen mee in de klas. Omdat we ouders vaak zien en spreken, maar ook omdat kinderen vaak trots over hen vertellen, leren we hun talenten kennen. En daar maken we tijdens onze lessen graag gebruik van.  

De manier waarop wij leren en omgaan met elkaar zorgt ervoor dat kinderen aan het einde van de schoolperiode wijs, zelfbewust en vol zelfvertrouwen verder kunnen. Eigen-wijs de wereld in, dat is wat OJS De Wilster wil bereiken.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare Jenaplan school
  • Ieder kind is welkom
  • Ieder kind is uniek
  • We doen het samen
  • Passie en humor

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven