Openbare Basisschool Middelie

Middelie 92 1472 GT Middelie

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april 2021 is de IEP-eindtoets afgenomen bij groep 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen Het Kwartet hanteren wij een protocol opbrengstanalyse waarin de cyclus van de toets-trendanalyse op school-, groep- en leerling niveau is geborgd. Er is een effectieve en planmatige zorgstructuur. Alle leerkrachten werken volgens de zorgcyclus zoals steeds aan het begin van het schooljaar wordt vastgesteld door de IB-ers. De leerkrachten stemmen hun leerstofaanbod, instructie en verwerking af op de leerbehoeftes van de leerlingen. Zij maken groeps-en individuele plannen n.a.v. de T&T analyses. Er worden klassenbezoeken afgelegd door directie en IB.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Aan het begin van groep 8 krijgen alle leerlingen een NIO onderzoek en een drempelonderzoek. Op deze manier brengen wij in beeld of het voorlopige advies passend is bij de capaciteiten van de leerling. Na de M8 CITO toetsen worden de definitieve adviezen in samenwerking met leerkracht/IB en soms directie bepaald.

Niet alleen de CITO toetsen volgens het LOVS worden hierin meegenomen maar ook zaken als werkhouding, huiswerk maken etc.

In april volgt de IEP toets. De IEP toets is een eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn voor het niveau van het voortgezet onderwijs.De toets is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Indien een leerling hierop lager scoort dan zijn/haar advies blijft het gegeven advies staan. Indien de score hoger is dan neemt de school het advies in heroverweging en bepaalt in samen spraak met de ouders of het advies herzien dient te worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen Het Kwartet heerst over het algemeen een uitstekend pedagogisch klimaat. Kinderen voelen zich veilig en prettig binnen de school. 

Om structureel te werken aan een veilig pedagogisch klimaat en te zorgen voor een doorgaande lijn, zijn we dit vorig jaar gestart, in samenwerking met Klaarr het traject:"Bouwen aan een positieve school". We besteden aandacht aan de groepsvorming en de waarden en normen van een groep. Centraal staat een veilig pedagogisch klimaat wat een positief effect zal hebben op de leerresultaten.

We gaan starten met een leerlingenraad waarin leerlingen vanaf groep 4 meedenken en beslissen over ontwikkelingen in de groep en de school.

De ouderbetrokkenheid vinden wij van groot belang.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven