Openbare Basisschool Middelie

Middelie 92 1472 GT Middelie

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege corona is er het afgelopen schooljaar geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Aan het begin van groep 8 krijgen alle leerlingen een NIO onderzoek en een drempelonderzoek. Op deze manier brengen wij in beeld of het voorlopige advies passend is bij de capaciteiten van de leerling. Na de M8 CITO toetsen worden de definitieve adviezen in samenwerking met leerkracht/IB en soms directie bepaald.

Niet alleen de CITO toetsen volgens het LOVS worden hierin meegenomen maar ook zaken als werkhouding, huiswerk maken etc.

In april volgt de IEP toets. De IEP toets is een eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn voor het niveau van het voortgezet onderwijs.De toets is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Indien een leerling hierop lager scoort dan zijn/haar advies blijft het gegeven advies staan. Indien de score hoger is dan neemt de school het advies in heroverweging en bepaalt in samen spraak met de ouders of het advies herzien dient te worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven