Openbare Basisschool Middelie

Middelie 92 1472 GT Middelie

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

                                                                                                                                                                                                                 Bij vervanging in verband verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval kinderen naar huis sturen.

Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor beschikbaar heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke-of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het volgen van de ontwikkeling.

In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. aan de hand van landelijke cijfers kunnen we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die passen bij de mogelijkheden van het kind.

Speciale begeleiding.

Soms is de probleemstelling complex en hebben wij hulp van buiten af nodig. We kunnen dan met toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of de schoolarts. Ook kunnen we om ondersteuning vragen bij het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden, altijd in op overeenstemming gericht overleg met ouders/verzorgers.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid?

Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij/zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging , omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan ht reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden met behulp van Levelwerk (methode voor meerbegaafden). Indien wij onvoldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas Vostok. een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning binnen de structuur van opbrengstgericht werken. Daarnaast hebben wij de volgende specialisten om zorg te dragen voor de extra ondersteuning:

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven