RK Basisschool Franciscus

Westmede 71 4337 AL Middelburg

  • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Franciscus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof benaderen we in eerste instantie collega's (parttimers) om te vervangen. Daarnaast hebben we een klein netwerk van leerkrachten die we kunnen vragen of zij in de gelegenheid zijn een dagje in te vallen. Dit zijn bijvoorbeeld ouders met een lesbevoegdheid. 

Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan lossen we het intern op door ambulante personeelsleden in te zetten. Is er niemand beschikbaar dan delen we de groep op over andere groepen. We hebben te maken met een landelijk lerarentekort en daarom kan het in het uiterste geval voorkomen dat groepen naar huis worden gestuurd. In de afgelopen schooljaren is dit gelukkig nog niet nodig geweest. 

Mocht het ziekteverlof van een collega langer duren, dan gaan we op zoek naar een structurele oplossing voor langere tijd. We brengen de  ouders van de betreffende groepen in dit geval op de hoogte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij de start van schooljaar 2023-2024 hebben we ongeveer 275 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Vanuit pedagogische uitgangspunten zijn de groepen 1/2 combinatiegroepen. De groepsgrootte varieert tussen de 19 en de 32 leerlingen. In de groep van 32 leerlingen werken we dubbele leerkrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken we thematisch. Binnen de activiteiten van de thema's worden alle vakken/leerlijnen geïntegreerd aangeboden. Groep 1/2 krijgt net als de andere groepen twee keer in de week 45 min. bewegingsonderwijs.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder wereldoriëntatie valt: geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, verkeer en burgerschap.

Onder taal valt bijvoorbeeld ook spelling en presenteren.

 Onder overig valt o.a.: sociale vorming, spelend leren, (technisch) schrijven, burgerschap

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Na het reflecteren op de standaarden voor basisondersteuning, onze algemene ondersteuningsmogelijkheden en het omgaan met kinderen met extra onderwijsbehoeften trekken wij de volgende conclusies over onze mogelijkheden, grenzen, ambities en ontwikkelpunten:

Mogelijkheden

De basisondersteuning en begeleiding van leerlingen met dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ADHD en ASS problematiek is aanwezig op school.

Grenzen

Als de begeleiding van leerlingen in hoge mate meer vraagt dan de basisondersteuning vragen/zoeken wij hulp, ondersteuning en expertise bij het samenwerkingsverband. Groepsgrootte, combinatiegroepen, groepssamenstelling op het gebied van ondersteuningsvraag, samenwerking met ouders en leerkrachtvaardigheden zijn van invloed hierop.

Ambities

Wij streven ernaar om alle leerlingen, dus ook leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen tijdens hun basisschool loopbaan. In ons professionaliseringsplan is opgenomen dat leerkrachten steeds deskundiger worden op het gebied van diverse leerproblematieken en gedragsstoornissen.

Ontwikkelpunten

  • Het betrekken van ouders en leerlingen bij het bBeschrijven van onderwijsbehoeften van leerlingen.
  • Het eigenaarschap van kinderen over hun eigen leerproces stimuleren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het samenwerkingsverband heeft de ambitie het onderwijs nog inclusiever te maken. Dit vraagt van ons dat wij het onderwijs nog beter afstemmen op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij werken met verschillende leerlingen op eigen leerlijnen voor bepaalde vakken. Wij hebben de ambitie om voor alle leerlingen nog meer vanuit de leerlijnen te gaan werken in plaats vanuit het gemiddelde van de leerstof per leerjaar. Tot slot is het onze ambitie om onze kennis over onderwijs aan leerlingen met NT2 uit te breiden, zodat ons onderwijs nog passender wordt voor deze leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven