Basisschool Regenboogschool

Gen Hakewill Smithlaan 3 4333 BW Middelburg

  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
  • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Iedere dag wordt tijdens de lessen, door de inzet van formatieve evaluatie, direct bekeken hoe een leerling vordert op de doelen van de les. Daarnaast worden methodetoetsen ingezet om doelen die aan de orde zijn geweest in de lessen na een korte periode te evalueren. In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem Inzichtelijk. Hiermee kunnen leerkrachten tijdens het spel van de leerlingen direct observeren en registreren of bepaalde doelen beheerst worden. Ook in groep 3 wordt hiervan gebruik gemaakt voor het vak rekenen.

Voor de evaluatie op de lange termijn wordt in de groepen 3 t/m 8 gebruik gemaakt van het cito leerlingvolgsysteem. Ieder schooljaar in januari en juni worden er toetsen afgenomen waarmee kan worden bepaald of leerlingen voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling gegroeid zijn in vaardigheid. Daarnaast kan de leerkracht met behulp van deze toetsen vaststellen waar nog ontwikkelkansen liggen voor de hele groep.

De resultaten van methodetoetsen en leerlingvolgsysteemtoetsen worden vastgelegd in ons administratiesysteem ParnasSys. Leerkrachten gebruiken deze gegevens om hun plannen voor de groep of voor individuele leerlingen op te stellen en te evalueren. Daarnaast vinden er besprekingen plaats waarbij de resultaten van de groep door de leerkracht en de IB'er besproken worden en aandachtspunten voor de komende periode worden geformuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven