Basisschool Regenboogschool

Gen Hakewill Smithlaan 3 4333 BW Middelburg

 • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
 • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
 • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
 • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool
 • Schoolfoto van Basisschool Regenboogschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de vaste leerkracht van de groep niet kan werken. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij ziekte, bijzondere omstandigheden of in verband met nascholing of gesprekken. Ook kan een leerkracht vrij worden geroosterd in verband met de werkdrukvermindering. Bij afwezigheid van de leerkracht proberen we een geschikte vervanger voor de groep te plaatsen. Daarbij streven we ernaar om voor de kinderen een ‘bekend gezicht’ te vinden. Lukt het niet om een vervanger te vinden, dan proberen we eerst intern een oplossing te zoeken, daarna zoeken we naar invallers buiten de school die passen bij de identiteit van de school. Het kan mogelijk zijn dat het niet lukt om een invaller te vinden, we proberen dan in de organisatie een oplossing te regelen. In het uiterste geval kan het dan voorkomen dat een groep die dag vrij krijgt. In dat geval doen we ons best om dit goed met ouders te communiceren en voor hen waarbij dat problemen oplevert mee te zoeken naar een oplossing voor goede opvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Elk kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Niet alle leerlingen hebben op elk vakgebied precies hetzelfde niveau. De leerkracht speelt op die verschillen in door adaptief en thematisch onderwijs te bieden. Wij werken bij veel vakken doelgericht en op basis van de leerlijnen in plaats van methodegericht. Dat betekent dat wij de lesmethode niet laten zeggen wat wij moeten doen, maar dat wij zelf kijken welke leerstof de leerlingen nog niet beheersen en aan welke doelen wij met de leerlingen moeten werken om de volgende stap op de leerlijn te kunnen zetten. Het werken op de Snappet-tablets en de Chromebooks helpt ons hierbij. Door het inzetten van deze digitale leermiddelen, kunnen we optimale leerstof aan de kinderen aanbieden. Verder kunnen wij ons onderwijs in het kort als volgt typeren:

 • In het onderwijs wordt gewerkt met een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.
 • De zelfstandigheid van kinderen wordt bevorderd door bijvoorbeeld gebruik te maken van een kiesbord bij de kleuters en in hogere groepen door bijvoorbeeld de weektaak.
 • De leerkracht handelt voorspelbaar door gebruik te maken van vaste instructie- en hulprondes, een vast dagrooster, dagritme enz.
 • Naast korte klassikale instructies, geven wij instructie aan kleine groepen, aan de tafel van het kind of aan de instructietafel.
 • Er wordt groepsoverstijgend samengewerkt.
 • We hanteren het model van de directe instructie (vaste stappen, veel interactie).
 • Leerlingen leren door veel samen te werken in groepjes en duo’s. We zetten hiervoor coöperatieve structuren in. Op deze manier zijn de kinderen actief betrokken bij het leerproces.
 • Interactie tussen kinderen vinden wij belangrijk, kinderen leren met en van elkaar.
 • Met behulp van activiteiten wordt er gewerkt aan een veilig klasklimaat door middel van team- en klassenbouwers.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hiervoor verwijzen we naar ons ondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Regenboog werkt samen met christelijke kinderopvang De Maneblussertjes. De belangrijkste pijlers van de Maneblussertjes zijn: Identiteit, Natuur, Ontdekken en Huiselijkheid. Daarmee sluiten zij heel goed aan op de Regenboog. We vinden het belangrijk dat de kinderen een gezellige en veilige plek ervaren waarin ze helemaal zichzelf mogen en kunnen zijn. Een plek waar we oog hebben voor elkaar en waar we liefdevol met elkaar en Gods schepping omgaan.

De Maneblussertjes faciliteert naast de BSO ook de peutergroep in de school. Op dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend is deze groep geopend voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Met thema’s en de ontwikkelingsactiviteiten vanuit de methodiek Inzichtelijk en Kleuteruniversiteit, zullen de kinderen spelenderwijs voorbereid worden op de basisschool. We streven naar een doorgaande lijn vanuit de peutergroep naar de basisschool. Dit doen we door onze methodieken op elkaar aan te laten sluiten, pedagogisch medewerkers en leerkrachten korte lijnen met elkaar te laten hebben en momenten te creëren van samenwerken en samen spelen. 

Voor vragen over de peutergroep of de opvang kunt u terecht bij de Maneblussertjes via het telefoonnummer 0118-436181.

Terug naar boven