TEC Walcheren

Nederstraat 37 4332 AX Middelburg

Schoolfoto van TEC Walcheren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen bij ons op school zijn slechts 1 tot 1 1/2 jaar bij ons op school. Zij kunnen vanwege het taalniveau daarom niet mee aan de eindtoets. Slechts zelden stroomt een leerling van ons door naar het regulier VO.
Het komt echter wel voor dat leerlingen uit groep 8 doorstromen naar de ISK. De ISK neemt een onderzoek bij deze leerlingen af en bepaalt daarmee het niveau van instroom. De ISK Walcheren brengt na toetsing vervolgens een advies uit op basis van
-de toets resultaten van de taaltoetsing,
-een totaalbeeld van de leerling, o.b.v. de brede aanvullende informatie vanuit de basisschool(cognitieve ontwikkeling, rekenvaardigheden, studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, thuissituatie.
-de taalleerbaarheid van de leerling
- de leercurve van de leerling (wat was de beginsituatie en hoe lang heeft de leerling er overgedaan om op het huidige niveau te komen, waar zal de leerling over enkele maanden staan)
-de uitslag van een eventuele IQ-test

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leraren volgen de ontwikkeling van de leerling door persoonlijke gesprekken met de leerling, observaties, beoordeling van producten en toetsen. Elke 10 weken wordt de ontwikkeling van de leerling vastgelegd in het IOP. We gebruiken hiervoor:
-AVI-toets
-DMT-toets
-PI
-Rekentempotoets
daarnaast ook observatie van de sociaal emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling d.m.v. spontane taalanalyse.

Elke 5 weken vindt een groepsbespreking plaats met de leraar en IB. Hierin worden de ontwikkeling en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen besproken, doelen en een passende aanpak bepaald. De groepsbespreking kan het startpunt zijn van overleg met ouders en/of externe deskundigen

Interventies zijn in eerste instantie gericht op uitbreiding van tijd en begeleiding ten aanzien van het stagnerende ontwikkelingsgebied.

De te volgen stappen zijn terug te vinden in het zorgplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als leerlingen toe zijn aan het doorstromen naar het regulier onderwijs krijgen ouders een uitnodiging voor een gesprek.
In dat gesprek wordt de motivatie aangegeven voor de overstap en ondersteunt de leerkracht of intern begeleider het zoeken naar een reguliere basisschool die goed aansluit bij de onderwijsbehoefte van deze leerling. Dit bij voorkeur in de wijk waarin de leerling woont.

Leerlingen die doorstromen naar het VO worden bij de ISK ( Internationale schakelklas) aangemeld voor een onderzoek. De uitslag van dit onderzoek bepaalt het instroomniveau. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school zitten kinderen van over de hele wereld. Vaak zijn ze nog maar kort in Nederland en verstaan ze nog geen Nederlands. Sommigen van hen hebben indrukwekkende ervaringen meegemaakt. Het is daarom erg belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen en gezien worden. 
We vinden het belangrijk dat elk kind met plezier naar school gaat en daar moeten we samen voor zorgen: leerkrachten, onderwijsassistenten, andere leerlingen en ouders. 
We besteden daarom veel aandacht aan sociale vaardigheden zodat kinderen leren hoe ze fijn met elkaar om moeten gaan en hoe ze elkaar kunnen helpen. Ook leren we ze hoe ze samen problemen kunnen oplossen.

We hebben hiervoor een 'grondwet' opgesteld waarin sociale normen aangegeven worden die belangrijk zijn voor de hele school:

- We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn
- We zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
- We helpen elkaar en luisteren naar elkaar
- We lossen problemen samen op

De 'grondwet' hangt duidelijk zichtbaar in de school en in elke klas op.
Wat dit dan betekent voor kinderen, dus welk gedrag hoort daarbij, wordt met de kinderen samen in de groep bepaald. Dit zijn dan de groepsregels.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Iedereen hoort erbij
  • Problemen lossen we samen op
  • We helpen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven