TEC Walcheren

Nederstraat 37 4332 AX Middelburg

  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren
  • Schoolfoto van TEC Walcheren

Het team

Toelichting van de school

In elke groep staat een leerkracht en een onderwijsassistent.
Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep ( co-teaching).

De leerkrachten van het Tec zijn allemaal geschoold in de didactiek van het leren van Nederlands als 2e taal (NT2) door het volgen van een Post-HBO NT2, de onderwijsassistenten hebben een basiscursus Nt2 gevolgd bij het RPCZ. Ook heeft één van de teamleden een Master Onderwijs aan Nieuwkomers. Jaarlijks bezoeken de leerkrachten regionale en landelijke studiedagen van het Lowan voor uitbreiding van vakkennis. Daarnaast nog andere cursussen zoals Met Sprongen Vooruit en NmG.

De intern begeleider coördineert alles wat met zorg te maken heeft. Zij ondersteunt en adviseert de leerkrachten, en houdt eenmaal per 5 weken leerlingbesprekingen. Ook voert ze gesprekken met ouders (o.a. het intakegesprek), reguliere scholen en allerlei externe instanties. Alles in het belang van de kinderen.

Het Tec biedt stageplekken aan studenten PABO en/of studenten MBO onderwijsassistent of dienstverlening

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is, zal er vervanging worden geregeld. We proberen zoveel als mogelijk dit intern, d.w.z. met bekende leerkrachten of onderwijsassistenten dit in te vullen.

Wanneer er echt geen vervanging aanwezig is, zullen de kinderen in de andere groepen in de school worden opgevangen.

Alleen in uiterste nood zullen we de ouders verzoeken hun kind(eren) thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op het Tec zijn er bij het uitkomen van deze schoolgids vijf groepen.
In elke groep is een leerkracht en onderwijsassistent verantwoordelijk voor het onderwijs.
Het kan zijn dat er in de loop van het schooljaar groepen bijkomen of afgaan i.v.m. de steeds wisselende in- en uitstroom van leerlingen.
De groepen zijn heterogene groepen, d.w.z. dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep zitten. Bij de vakken Lezen en Rekenen werken de leerlingen in groepsdoorbrekende niveaugroepen. Afhankelijk van hun ontwikkeling en voortgang worden zij ingedeeld.

Momenteel werken we met de volgende stamgroepen

Tec 1: leerlingen van groep 1 en 2
leerkrachten: Anne van den Hoven 
onderwijsassistenten: Ria Tramper, Esther Mijnsbergen

Tec 2: leerlingen van groep 3 en 4
leerkrachten: Arta Bajrami en Karin Machielse
onderwijsassistenten: Fanny Spijkers en Petra van Schijndel

Tec 3: leerlingen van groep 4,5,en 6
leerkrachten: Bo Dutrieue, Wendy de Vos
onderwijsassistenten: Angelique Flamman en Manon Maas

Tec 4: leerlingen uit groep 6 en 7
leerkrachten: Lyla Taha en Janneke Schalk
onderwijsassistent: Anneke Poppe

Tec 5: leerlingen van groep 7 en 8
leerkracht: Kris Vermeulen
onderwijsassistent: Marije Dekker, Rian Roegholt

Ondersteunend:

remedial teacher:Marieke Bastiaanse
Logopediste:Michelle van Dixhoorn
Intern begeleider: Annemiek Louwerse
Directie ondersteuner: Lyla Taha
Directeur: Lia Kerkhof


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen uit groep 1 en 2 hebben dezelfde lesuren als de groep 3 t/m 8.
Het onderwijs is op alle vak- en ontwikkelingsgebieden gericht op taal.
We werken thematisch en passen alle vakgebieden in dat kader aan.
Er zijn veel momenten waarin de leerlingen tijdens spel en levensechte momenten de taal leren van elkaar en van de leerkracht of onderwijsassistent.
Daarnaast is er veel aandacht voor de sociale ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op het Tec werken we dagelijks aan mondelinge taalvaardigheid. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van een functioneel-communicatieve benadering. Leerlingen gebruiken de taal die ze leren direct in betekenisvolle contexten: om ideeën uit te wisselen, iets te maken of iets nieuws te leren.

In de middag werken thematisch met de methode Wereld vol Woorden gecombineerd met LOGO 3000. Binnen de context van het thema besteden we expliciet aandacht aan de bouwstenen van taal: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Hierdoor worden kennis - en taalverwerving aan elkaar gekoppeld. 

Alle groepen werken aan hetzelfde thema, waardoor de hele school (inclusief de hal) ingericht kan worden als een taalrijke leeromgeving.

Natuurlijk besteden we niet alleen in de themalessen aandacht aan mondelinge taalontwikkeling. Ook tijdens creatieve lessen, rekenen en lezen, muziek en de gymles besteden we expliciet aandacht aan woorden en stimuleren en helpen we leerlingen om hun gedachten en ideeën in het Nederlands te verwoorden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden (taal) onderwijs aan Nieuwkomersleerlingen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen on in te kunnen stromen in het regulier onderwijs.

Faciliteiten:

Onze expertise ligt op taalgebied ( NT2)
- We hebben kennis en ervaring met kinderen met een vluchtelingenachtergrond
- We hebben kennis en ervaring met traumasensitief lesgeven
- We werken met IOP’s voor alle kinderen
- Alle kinderen krijgen aangepaste doelen en onderwijs op maat
- We ontwikkelen zelf onze (taal)methode en afgestemde materialen
- De leerkrachten hebben speciale competenties mbt de opvang van anderstalige kinderen
- Logopediste in de school
- Ouderlokaal ter ondersteuning van de ouders

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op basis van de evaluatie van het afgelopen schooljaar bepalen we onze thema's om het schooljaar daarop te verbeteren. We gebruiken hiervoor de methodiek van leerKRACHT.

Schooljaar 2022-2023 hebben wij als ambitie het leesonderwijs te koppelen aan het thematisch taalonderwijs, een verdieping te maken wb traumasensitief lesgeven en ICT onderwijs structureel te maken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school zitten kinderen uit verschillende steden en dorpen op Walcheren.
De school heeft in die zin een regiofunctie.
Door de wisselende leerlingaantallen is het niet mogelijk om voor- of naschoolse opvang te organiseren in de buurt van de school.
Er wordt onderzocht of voor- en vroegschoolse educatie binnenkort tot de mogelijkheden behoort.

Terug naar boven