Archipelschool Het Element

Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg

  • Het Element, waar passie en talent samenkomen
  • Buitenspelen, hoe lekker is dat
  • Zo beginnen we
  • Opperste concentratie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen Het Element werken wij in Units, waarbinnen het voor kinderen mogelijk is om op hun eigen niveau te werken. De Units binnen onze school zijn verdeeld in Onderbouw (peuters, groep 1, 2), Middenbouw (groep 3, 4, 5) en Bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Binnen deze Unit zijn dagelijks twee leerkrachten aan het werk, zij worden ondersteund door een onderwijsassistenten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan het begin van het jaar vindt een risicoanalyse plaats, waarbij kinderen per unit met leerkrachten en IBer worden besproken. Het gaat dan om leerlingen die nog geen extra zorg ontvangen.

De tussenresultaten van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Deze resultaten worden 2 maal per jaar per groep en per leerling geanalyseerd. Dit gebeurt door leerkracht en intern begeleider. De resultaten bevatten de methodetoetsen (beheersen kinderen de lesstof van de afgelopen periode) en genormeerde toetsen (CITO: beheerst een kind de leerstof die bij zijn/haar leeftijd en groep hoort). Op grond van de analyses worden de nieuwe groepsplannen en de individuele handelingsplannen voor de komende periode opgesteld. De bijbehorende acties ter verbetering van de resultaten worden met ouders geëvalueerd, besproken en bijgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de bijlage staat beschreven op welke wijze komt tot het schooladvies en wat de procedure voortgezet onderwijs is.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vertellen en laten zien aan de leerlingen wat we van hen verwachten.

We besteden veel aandacht aan onze kernwaarden binnen de lessen bij ons op school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Gelijkwaardigheid
  • Diversiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij ervaren de bezoeken van de inspectie als een positieve gebeurtenis.

De inspectie kijkt als buitenstaander naar de school en kan waardevolle aanvullingen geven, waar wij als organisatie ons voordeel mee kunnen doen.

Terug naar boven