Archipelschool Het Element

Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg

  • Het Element, waar passie en talent samenkomen
  • Buitenspelen, hoe lekker is dat
  • Zo beginnen we
  • Opperste concentratie

Het team

Toelichting van de school

De school beschikt over een enthousiast en een gemêleerd team qua leeftijd en onderwijservaring. Voor namen kunt u kijken bij paragraaf 2.1 en op onze website (Het Element) staan ook foto's van de teamleden.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft kijken we wat de beste oplossing is om te vervangen. We kunnen een beroep doen op het TCOZ (Transfer Centrum Onderwijs Zeeland) voor een vervanger.

Al geruime tijd is in het basisonderwijs het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten een probleem. Door een tekort aan leerkrachten zijn er minder invallers beschikbaar. Dat betekent dat vervanging bij afwezigheid niet altijd opgelost kan worden. Intern is er een "protocol vervanging" opgesteld waarin oplossingen staan om de groep voor één of twee dagen op te vangen wanneer er geen geschikte invaller beschikbaar is. Ook kan het gebeuren dat we groepen samen voegen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021 - 2022 werken we met de volgende stamgroepen:

Groep 1/2:
Leerkrachten: Chantal van Dalen en Kayleigh Luca
Onderwijsassistenten:  Vera Schiedon, Jennefer van Bockel, Lia Goedbloed en Luus Kuijpers

Groep 3:
Leerkracht: Irene Belfroid
Onderwijsassistenten: Renske Scholte en Saskia Dieleman

Groep 4:
Leerkrachten: Christy Cijsouw, Esmeralda Akdag
Onderwijsassistent: Renske Scholte

Groep 5:
Leerkracht: Irene Belfroid
Onderwijsassistenten: Renske Scholte en Saskia Dieleman 

Groep 6:
Leerkrachten: Sara de Pagter en Els Keijmel

Groep 7/8: 
Leerkrachten: Matthijs Ingelse en Els Keijmel
Onderwijsassistenten: Marijn de Ridder en Saskia Dieleman

Ondersteunend:
Conciërges: Chiel Huigen en Piet Grootenboer
Administratie: Lijda Den Toonder
Vakleerkracht gym: Megan Croon
Logopediste: Elles Bakker
Intern begeleider: Esmeralda Akdag
Directeur: Chantal Oude Elferink

Het Element werkt met 3 units: onder- , midden- en bovenbouw.
Wij werken groepsdoorbrekend binnen deze units om iedere leerling een zo hoog mogelijk niveau te laten bereiken.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles van de vakleerkracht. Deze vakleerkracht verzorgt ook de MRT (motorische remedial teaching) voor kinderen die hieraan behoefte hebben.

Binnen het team zijn er diverse specialisten: Gedrag, Sociaal/emotionele ontwikkeling, ICT, Cultuur, Meertaligheid, Rekenen en Lezen.
Wij zijn een Jeelo school. We werken in thema's met maatschappelijk relevante onderwerpen.
ICT neemt een grote plaats in binnen het onderwijs op onze school. 

Vanuit het Logopedie & Stottercentrum Zeeland is iedere week op meerdere dagen, een logopediste aanwezig in de school voor behandeling en advies.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Het Element besteden wij veel tijd aan lezen, taal en rekenen. Goede beheersing hiervan biedt kinderen meer kansen in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Element heeft een goed en passend aanbod voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Deze kunnen bijvoorbeeld zijn:

- leer- en ontwikkeling kenmerken
- werkhouding
- fysieke en medische kenmerken
- sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken en
- de thuissituatie

Voor de verschillende expertise op het gebied van ondersteuning werken we samen met onze partners (SWV Kind op 1, Auris, Ketenpartners).

Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met ouders.

Verwijsindex:

Onze school maakt gebruik van de “Verwijsindex”.

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voordat een peuter 4 jaar is, zijn er al regelmatig 'wenmomenten' in groep 1. De peuters kennen de leerkrachten en weten de weg in het lokaal. Ze (her)kennen de regels en routines. Wanneer een peuter 4 jaar wordt en naar groep 1 gaat, vindt een 'warme' overdracht plaats tussen peutergroep en groep 1 leerkrachten.
Bij de wenmomenten en de overdracht zijn ouders nauw betrokken.

Wij werken met een doorgaande lijn in het leerlingenvolgsysteem van Kijk. 

Terug naar boven