Archipelschool Het Element

Hooge Meestraat 4 4337 VM Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool Het Element

In het kort

Toelichting van de school

Het Element is gevestigd in de wijk Dauwendaele en heeft rond de 140 leerlingen. Op onze school zitten kinderen met verschillende culturele achtergronden. Taalleesonderwijs vormt daarom een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.  Het Element is een Jeeloschool. Jeelo is een community waarin scholen en experts samenwerken aan permanente verbetering van het basisonderwijs in Nederland. Jeelo gaat uit van drie pijlers: Samen leven, Samen werken en Zelfstandig leren. Schoolbreed werken we aan hetzelfde project waarin de wereldoriënterende vakken, kunstzinnige vorming, verkeer, politiek, EHBO en de 21-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd. De school beschikt over een Mediacoach die een grote rol speelt op ICT gebied voor leerlingen en leerkrachten. Ook beschikt de school over een lees-taalspecialist, een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een pedagoog en twee vakspecialisten muziek die het muziekonderwijs verzorgen en één middag in de week een muziekclub na schooltijd aanbieden. Iedere donderdag is de logopediste op school aanwezig voor behandeling en advies. Het Element biedt voor elk kind een veilige en uitdagende leeromgeving met een team van betrokken leerkrachten. We leren kinderen normen en waarden, zodat ze nog beter om kunnen gaan met zichzelf en de ander. Een voorbeeld hiervan zijn de lessen filosofie en discussievaardigheden in de bovenbouw. We werken met het Slim-Fit organisatiemodel; de reguliere klassen zijn vervangen door drie units: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen deze units werken de leerkrachten en onderwijsassistenten samen om kinderen zoveel mogelijk op eigen niveau te laten werken en leren.  Ieder kind is uniek en kan met zijn of haar eigen talent(en) bijdragen aan de huidige en de toekomstige maatschappij!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht
  • Maatschappijgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Het Element is sprake van lichte krimp.

Binnen de wijk Dauwendaele is er een toename van de eenpersoonshuishoudens en een toename van de groep 65+. In de wijk zijn al jaren geen nieuwe woningen gebouwd. In de aangrenzende wijk de Mortiere zijn wel veel nieuwe huizen gebouwd. Hiervan weet een aantal ouders onze school te vinden.

De school werkt middels het principe van Slim Fit: leerlingen maken deel uit van een unit, waar meerdere leerkrachten en onderwijsassistenten verantwoordelijk zijn voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Kinderen zitten als jaargroep bij elkaar, maar soms ook met gemengde groepen of een deel van een jaargroep. Dit is afhankelijk van de activiteit en leerstof.

In de unit onderbouw zitten de kinderen van de groepen 1,2 en de peuters. 

in de unit middenbouw zitten de kinderen van de groepen 3, 4 en 5.

In de unit bovenbouw zitten de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.

De peuters en de groepen 1 en 2 hebben een eigen ingang, aan de Swerfruststraat, met  een eigen plein. In dit deel van de school is ook het speellokaal en een extra lokaal dat gebruikt wordt voor Nederlandse taalles aan volwassenen, de GVO (godsdienstige vorming) lessen, het mama café en activiteiten voor vrouwen (moeders).  

De school beschikt over een peutergroep: peutergroep Het Element. Hier zijn peuters vanaf 2 jaar van harte welkom.

De groepen 3 t/m 8 hebben hun ingang aan de Hooge Meestraat. In dit deel van het gebouw bevindt zich ook de centrale hal en de kantoren van directeur, intern begeleider en zorgcoördinator.

Voor de gymlessen wordt gebruik gemaakt van de nabijgelegen gymzaal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Kinder Opvang Walcheren (KOW) is in Het Element gehuisvest. Zij bieden voorschoolse opvang en naschoolse opvang aan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven