Sterrenschool EigenWijs

Bouwsteeg 1 6587 AW Middelaar

 • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
 • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
 • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
 • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs
 • Schoolfoto van Sterrenschool EigenWijs

Het team

Toelichting van de school

Sterrenschool EigenWijs werkt in Units. Dit betekent dat instructies groepsoverstijgend gegeven worden, in de middagen zitten de leerlingen bij hun eigen docent. Er wordt veelvuldig en gemakkelijk met elkaar samengewerkt; meerdere keren per week vindt er een kindoverleg plaats.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf 1 augustus 2006 hebben wij in samenwerking met andere stichtingen in de regio een centrale invallers- en vervangerspool opgericht. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gevallen van afwezigheid op te kunnen vangen. Indien er onverhoopt toch geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn, bv. verschuiving van (werkdagen) van collega’s, inzet van een stagiaire, het verdelen over andere groepen, enz.

Het is niet altijd even gemakkelijk om bij afwezigheid van leerkrachten goede vervanging te realiseren. Binnen Lijn 83 is een uniforme regeling getroffen, waardoor op alle scholen dezelfde procedure wordt gevolgd in geval er geen vervanger voorhanden is. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) moet deze regeling duidelijkheid scheppen in de wijze waarop de school tot een keuze komt. Bovendien willen we laten zien dat, indien een groep kinderen niet meer op school kan worden opgevangen, er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden.Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal aan de ouders van de betreffende groep gevraagd worden de kinderen thuis te laten, met daarbij de volgende afspraken:

 • de eerste dag van het ziekteverlof worden de kinderen opgevangen;
 • de ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
 • in voorkomende gevallen wordt altijd contact opgenomen met de algemeen directeur, welke de inspectie op de hoogte brengt;
 • voor kinderen die toch naar school komen wordt opvang geregeld;
 • indien voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen groepen afwisselend geen onderwijs aangeboden krijgen.

U zult begrijpen dat dit alleen zal worden toegepast indien andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sterrenschool EigenWijs werkt in Units:

 • Unit 1 (groep 1 en 2)
 • Unit 2 (groep 3 t/m 5)
 • Unit 3 (groep 6 t/m 8)

Binnen deze Unit werken we op het niveau van de leerling. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de leerling de stof van het leerjaar waarin hij volgens zijn leeftijd hoort te zitten, volgt. In de ochtend wisselt een aantal kinderen soms van lokaal, zodat de instructie het meest aansluit op het niveau van de kinderen. Over het algemeen werken de leerlingen na de middagpauze in hun eigen Unit. Het werken in Units geeft ons de mogelijkheid alle leerlingen die zorg te bieden die ze nodig hebben.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wat is onderwijstijd?

Er wordt volgens het vijfgelijke dagen model (08.30 uur-14.00 uur) gewerkt. Alle leerlingen lunchen in hun eigen lokaal onder begeleiding van de leerkracht. De inloop begint om 08:15 uur zodat de leerlingen rustig en op tijd naar binnen kunnen komen. Om 08.30 uur beginnen de lessen.

In de leerjaren 4 t/m 8 werken we met een weektaak. In deze tijd werken de leerlingen naar eigen keuze aan het aanbod van de weektaak (en gericht op hun eigen ontwikkeling, voorkeuren en talenten) aan verschillende vakken, zoals: spelling, rekenen, schrijven, woordenschat. De manier waarop de leerlingen dit doen varieert per leerjaar en is passend bij de leeftijd van de leerlingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Schoolbesturen hebben voor de bij hen aangemelde kinderen zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Passend onderwijs op Sterrenschool EigenWijs betekent dat het onderwijs dat geboden wordt voor iedere leerling zoveel mogelijk passend is bij zijn/haar onderwijsbehoeften en/of mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs. Als school dragen we uit dat de zorg voor leerlingen een teamverantwoordelijkheid is. Binnen het Samenwerkingsverband is ervoor gekozen om het pedagogisch optimisme vorm te geven. Dit betekent dat we denken in mogelijkheden en proberen het onderwijs zodanig in te richten dat alle kinderen tot hun recht kunnen komen. 

Sterrenschool EigenWijs biedt onderwijs aan alle kinderen van 4-12 jaar. We werken samen met professionals van Stichting Liz, zij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen met een zorgbehoefte binnen onze school. Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte zijn in sommige gevallen al gebaat bij de kleinschaligheid van ons onderwijs en de andere wijze waarop ons onderwijs is georganiseerd. Daarnaast maken we gebruik van de expertise van externen zoals het BCO (Begeleidingscentrum voor Onderwijs en opvoeding) in Venlo.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven